Not 25 Andelar i koncernföretag

Direktägda dotterbolag redovisas i tabellen nedan. Övriga i koncernen ingående bolag framgår av respektive dotterbolags årsredovisning. Under året har United Spces förvärvats.

Direktägda dotterbolag

 

Org.nr.

 

Säte

 

Kapitalandel

 

Bokfört värde

Castellum Stockholm AB

 

556002-8952

 

Stockholm

 

100%

 

4 854

Castellum Mitt AB

 

556121-9089

 

Örebro

 

100%

 

5 507

Castellum Väst AB

 

556122-3768

 

Göteborg

 

100%

 

3 579

Castellum Öresund AB

 

556476-7688

 

Malmö

 

100%

 

4 953

Castellum Norr AB

 

556594-3999

 

Sundsvall

 

100%

 

1 003

United Spaces Offices AB

 

556668-1069

 

Stockholm

 

100%

 

221

Fastighets AB Regeringsgatan

 

556571-4051

 

Göteborg

 

100%

 

6

Fastighets AB Regeringsgatan 3

 

559154-9828

 

Göteborg

 

100%

 

3

Castellum Innovation AB

 

559110-6538

 

Göteborg

 

100%

 

21

Summa

 

 

 

 

 

 

 

20 147

Principer för konsolidering av koncernbolag framgår av redovisningsprinciperna.

 

 

Moderbolag

Andelar koncernföretag

 

2019

 

2018

Ingående anskaffningsvärde

 

19 678

 

19 661

Förvärv

 

211

 

0

Lämnat aktieägartillskott

 

56

 

40

Reversering av tidigare gjord nedskrivning

 

255

 

Nedskrivning

 

–53

 

–23

Utgående anskaffningsvärde/bokfört värde

 

20 147

 

19 678