Not 11 Inkomstskatter

Redovisad skatt uppgår till 1 115 Mkr (867) varav 165 Mkr (74) är aktuell skatt. Aktuell skatt har beräknats utifrån en nominell skattesats om 21,4% och uppskjuten skatt utifrån den lägre skattesats som gäller för Sverige från och med 2021 (20,6%). Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat vilket är lägre än redovisat resultat. Detta beror främst på möjligheten att nyttja skattemässiga avskrivningar på fastigheter, skattemässigt direktavdrag för vissa ombyggnationer på fastigheter vilka aktiverats redovisningsmässigst, skattefria försäljningar av fastigheter samt befintliga underskottsavdrag. Uppskjuten skatt är en avsättning för den skatt som framgent ska betalas vid en direktförsäljning av fastigheterna, då återläggning av skattemässiga avskrivningar och avdragna investeringar görs.

Svensk redovisningslagstiftning tillåter inte redovisning av fastigheter till verkligt värde i juridisk enhet, varför värdeförändring på fastigheter enbart sker på koncernnivå och därmed inte påverkar beskattningen. Vissa typer av finansiella instrument, såsom ränteswappar, får värderas till verkligt värde i juridisk enhet. I Castellums fall omfattas värdeförändringar på sådana instrument i de under året införda ränteavdragsbegränsningsreglerna i Sverige, vilket för Castellums del medför att ca 190 Mkr av koncernens räntekostnader inte är avdragsgilla för 2019.

Betald skatt uppkommer till följd av att befintliga underskottsavdrag till stor del finns i f d Norrportenkoncernen och kan därmed inte nyttjas inom hela koncernen.

 

 

Underlag 2019

 

Underlag 2018

Skatteberäkning i koncernen

 

Aktuell skatt

 

Uppskj skatt

 

Aktuell skatt

 

Uppskj skatt

Förvaltningsresultat

 

3 146

 

 

 

2 952

 

 

Ej avdragsgill ränta

 

190

 

 

 

 

 

Skattemässigt avdragsgilla

 

 

 

 

 

 

 

 

avskrivningar

 

–1 166

 

1 166

 

–1 031

 

1 031

ombyggnationer

 

–658

 

658

 

–582

 

582

Övriga skattemässiga justeringar

 

–142

 

190

 

94

 

–79

Skattepliktigt förvaltningsresultat

 

1 370

 

2 014

 

1 433

 

1 534

Försäljning fastigheter

 

 

–2 273

 

101

 

–1 803

Värdeförändring fastigheter

 

 

4 276

 

 

5 326

Väredförändring derivat

 

 

 

152

 

Skattepl. resultat före underskottsavdrag

 

1 370

 

4 017

 

1 686

 

5 057

Underskottsavdrag, ingående balans

 

–1 081

 

1 081

 

–2 437

 

2 437

Tidigare ej aktiv. underskottsavdrag

 

–370

 

370

 

 

Underskottsavdrag, utgående balans

 

854

 

–854

 

1 081

 

–1 081

Skattepliktigt resultat

 

773

 

4 614

 

330

 

6 413

Skatt enligt resultaträkning

 

–165

 

–950

 

–74

 

–793

Underskottsavdrag utgörs av tidigare års skattemässiga förluster. Förlusterna, som inte är tidsbegränsade, rullas vidare till nästkommande år och nyttjas genom kvittning mot framtida skattemässiga vinster. Kvarvarande underskottsavdrag är beräknade till 854 Mkr.

Den totala skatten kan avvika från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla eller till följd av andra typer av skattemässiga justeringar. Castellums redovisade skatt är lägre än nominell skatt. Den effektiva skatten på årets förvaltningsresultat, oaktat nyttjande av underskottsavdrag, uppgår till 9%.

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Skattekostnad/intäkt

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Redovisat resultat före skatt

 

6 765

 

8 320

 

1 502

 

1 545

Skatt enligt gällande skattesats

 

–1 394

 

–1 830

 

–309

 

–340

Skatteeffekt på grund av:

 

 

 

 

 

 

 

 

ej skattepliktig utdelning

 

 

 

297

 

277

ej avdragsgill nedsk. aktier koncernbolag

 

 

 

–11

 

–5

ej skattepl. rever. nedskr. aktier konc.bol.

 

 

 

53

 

ej avdragsgill ränta/värdeförä derivat

 

–62

 

 

–26

 

ej skattepl förs fast/koncernbolag

 

394

 

345

 

 

ny framtid bolagsskatt

 

 

618

 

 

1

övriga skattemässiga justeringar

 

–53

 

 

–2

 

Redovisad skattekostnad/intäkt

 

–1 115

 

–867

 

2

 

–67