Castellums agenda för den hållbara staden

Löpande (Special)

Löpande

 • Planeten (Icon) 1%

  Vattenbesparing per år

 • 1,5%

  Energieffektivisering per år

Löpande (Special)

Löpande

 • Framtidssäkring (Icon) 100%

  För nyproduktion av kontor gäller miljöbyggnad Guld och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent. Övriga typer av projekt certifieras.

 • Tillföra ekosystemtjänster i större projekt

Löpande (Special)

Löpande

 • Välbefinnande (Icon) < 2%

  Korttidssjukfrånvaro

 • < 3%

  Långtidssjukfrånvaro

Löpande (Special)

Löpande

 • Uppförande (Icon) 4%

  Av medarbetarna ska vara lärlingar

 • Arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projektet

 • 100%

  Av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden

2020 (Special)

2020

 • Planeten (Icon) 100%

  Fossiloberoende fordon

sustainability_slider_car_en.png sustainability_slider_car_en.png
2025 (Special)

2025

 • Planeten (Icon) -15%

  Lägre energiförbrukning jmf 2015

 • Framtidssäkring (Icon) 50%

  Av beståndet miljöcertifierat

 • Välbefinnande (Icon) 40-60%

  Jämställt i samtliga yrkeskategorier

 • Välbefinnande (Icon) 20%

  Av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund för att närmre spegla samhällets sammansättning

2030 (Special)

2030

 • Planeten (Icon) 0

  Netto-noll koldioxidutsläpp

 • 100%

  Icke-fossil energi

Utforska mer

 • PLANETEN

  Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

 • FRAMTIDSSÄKRING

  Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

 • VÄLBEFINNANDE

  Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

 • UPPFÖRANDE

  Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten och styrs via ett ledningssystem som består av gemensamma policies, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet är att följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra. Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Arbetet följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledning och styrelse.

Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI Standards och översiktligt granskad av Deloitte. Castellum är certifierat enligt ISO14001 för att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:

Externa lagar

 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • BBR-krav (Boverkets byggregler)
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ

 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Global Compact
 • Hållbarhetscertifiering – Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, WELL
 • ISO 14001
 • Science Based Targets
 • Lokala hållbarhetsprogram och klimatanpassningsplaner

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner

För att nå Castellums övergripande hållbarhetsmål och ambitioner finns en centraliserad hållbarhetsorganisation. Organisationen ska supportera, utveckla och tillhandahålla de digitala verktyg som behövs för att nå våra långsiktiga mål, såsom miljöledningssystem, hållbarhetskrav och miljöcertifiering.

Castellums hållbarhetschef har ansvar för att driva och utveckla hållbarhetsarbetet för hela koncernen. För respektive region finns en hållbarhetsansvarig dedikerad och arbetet bedrivs integrerat i verksamheten. Arbetet som hållbarhetschef och hållbarhetsansvarig innefattar att se till att bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att implementera åtgärder som leder mot Castellums hållbarhetsmål samt övervaka klimatrelaterade risker och möjligheter. Castellums styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och uppförandekoder samt diskuterar och följer löpande upp arbetet.

Castellums agenda för den hållbara staden består av ett antal löpande mål på årlig basis och etappmål fram till 2030. Det är en ambitiös agenda där de mest utmanande målen är att nå netto-noll koldioxidutsläpp till 2030 och uppnå en helt jämställd organisation i samtliga yrkeskategorier. För att nå dessa mål krävs involvering och engagemang från alla medarbetare, vilket är något vi aktivt uppmuntrar och stöttar via exempelvis utbildning.

Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Samtliga medarbetare på Castellum genomgår en obligatorisk webbaserad utbildning inom hållbarhet, mångfald och uppförandekoder. Utbildningen är en del av introduktionen för nya medarbetare.

Castellums agenda för den hållbara staden

Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget och en viktig aktör för att bygga ett hållbart samhälle.

Syftet med vår hållbarhetsagenda är att säkerställa att vi är ett relevant och framgångsrikt bolag – inte bara idag utan under en lång tid framåt. Våra agenda har tagits fram genom analys, dialog och diskussion. Den har bland annat utgått ifrån:

 • FN:s globala hållbarhetsmål för 2030.
 • Lokala och globala utmaningar och möjligheter.
 • Identifierade klimatrisker och möjligheter.
 • Prioriteringar från kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde.
 • Våra möjligheter att göra verklig skillnad.

Fokusområden och mål

Castellums agenda för den hållbara staden består av fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande samt uppförande. Dessa består i sin tur av totalt 14 olika delmål.

På följande sidor presenteras arbetet under 2019, samt utfall på de mål som finns kopplade till respektive fokusområde.