Revisor

Hans Warén (Picture)
Hans Warén
Castellums revisor

Revisorn väljs av årsstämman och är en oberoende granskare av Castellums räkenskaper, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen samt rapport om gröna obligationer och granskar även styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Castellums revisor Deloitte har valts av årsstämman för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor hos Deloitte är den auktoriserade revisorn Hans Warén.

Revisionsarvoden

tkr

 

2019

 

2018

 

2017

Revisionsuppdrag

 

3 252

 

3 419

 

2 978

Revision utöver revisionsuppdrag

 

1 127

 

626

 

932

Övriga tjänster

 

52

 

624

 

170

Totala revisionsarvoden

 

4 431

 

4 669

 

4 080