Totalresultat för koncernen

Mkr

 

 

 

2019

 

2018

*

För uträkning se finansiella nyckelta på Bolagsstyrningsrapport.

**

Årets resultat respektive totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Hyresintäkter

 

 

 

5 265

 

5 185

Serviceintäkter

 

 

 

452

 

392

Intäkter Coworking

 

 

 

104

 

Intäkter

 

Not 3

 

5 821

 

5 577

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

Not 4

 

–711

 

–753

Underhåll

 

Not 4

 

–157

 

–167

Tomträttsavgäld

 

Not 4

 

 

–23

Fastighetsskatt

 

Not 4

 

–367

 

–315

Kostnader coworking

 

Not 4

 

–99

 

Uthyrning och fastighetsadministration

 

Not 4

 

–374

 

–374

Driftsöverskott

 

 

 

4 113

 

3 945

 

 

 

 

 

 

 

Centrala administrationskostnader

 

Not 4

 

–163

 

–158

Förvärvskostnad

 

Not 5

 

–9

 

Finansnetto

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

Not 6

 

2

 

22

Räntekostnader

 

Not 7

 

–784

 

–857

Leasingkostnad/tomträttsavgäld

 

Not 8

 

–22

 

Förvaltningsresultat inkl förvärvskostnader*

 

 

 

3 137

 

2 952

–varav förvaltningsresultat

 

 

 

3 146

 

2 952

Goodwill, nedskrivning

 

Not 9

 

–179

 

 

Värdeförändringar

 

Not 10

 

 

 

 

Fastigheter

 

 

 

3 918

 

5 216

Derivat

 

 

 

–111

 

152

Resultat före skatt

 

 

 

6 765

 

8 320

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

Not 11

 

–165

 

–74

Uppskjuten skatt

 

Not 11

 

–950

 

–793

Årets resultat

 

 

 

5 650

 

7 453

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

Poster som kommer att omföras till årets resultat

 

 

 

 

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet m m

 

 

 

92

 

151

Värdeförändring derivat, valutasäkring

 

 

 

–47

 

–143

Årets totalresultat**

 

 

 

5 695

 

7 461

 

 

 

 

 

 

 

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

 

 

273 201

 

273 201

Resultat per aktie, kr

 

 

 

20,68

 

27,28