Förändring av eget kapital

 

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernen, Mkr (not 15)

 

Antal utestående aktier, tusental

 

Aktie-
kapital

 

Övrigt
tillskjutet kapital

 

Valuta­
omäknings­
reserv

 

Valuta­
säkrings­
reserv

 

Innehav utan bestämmande inflytande

 

Balanserad
vinst

 

Totalt eget kapital

Eget kapital 2017-12-31

 

273 201

 

137

 

12 434

 

123

 

–126

 

–2

 

21 170

 

33 736

Utdelning mars och sept 2018 (5,30 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 448

 

–1 448

Årets resultat 2018

 

 

 

 

 

 

 

7 453

 

7 453

Övrigt totalresultat 2018

 

 

 

 

151

 

–143

 

 

 

8

Eget kapital 2018-12-31

 

273 201

 

137

 

12 434

 

274

 

–269

 

–2

 

27 175

 

39 749

Utdelning mars och sept 2019 (6,10 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 667

 

–1 667

Årets resultat 2019

 

 

 

 

 

 

 

5 650

 

5 650

Övrigt totalresultat 2019

 

 

 

 

92

 

–47

 

 

 

45

Eget kapital 2019-12-31

 

273 201

 

137

 

12 434

 

366

 

–316

 

–2

 

31 158

 

43 777

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond för verkligt värde

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget, Mkr (not 15)

 

Antal utestående aktier, tusental

 

Aktie-
kapital

 

Reserv-
fond

 

Valutaomäkningsreserv

 

Valutasäkringsreserv

 

Överkursfond

 

Balanserad
vinst

 

Totalt eget kapital

Eget kapital 2017-12-31

 

273 201

 

137

 

20

 

84

 

–86

 

8 433

 

9 206

 

17 794

Utdelning mars och sept 2018 (5,30 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 448

 

–1 448

Årets resultat 2018

 

 

 

 

 

 

 

1 478

 

1 478

Övrigt totalresultat 2018

 

 

 

 

93

 

–99

 

 

 

–6

Eget kapital 2018-12-31

 

273 201

 

137

 

20

 

177

 

–185

 

8 433

 

9 236

 

17 818

Utdelning mars och sept 2019 (6,10 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 667

 

–1 667

Årets resultat 2019

 

 

 

 

 

 

 

1 504

 

1 504

Övrigt totalresultat 2019

 

 

 

 

42

 

–21

 

 

 

21

Eget kapital 2019-12-31

 

273 201

 

137

 

20

 

219

 

–206

 

8 433

 

9 073

 

17 676