Not 15 Goodwill

2016 förvärvades bolag (CORHEI och Norrporten). I samband med förvärven uppstod en goodwill hänförlig till främst skillnaden mellan nominell skatt och beräknad kalkylmässig skatt som tillämpades vid förvärvet. Det som kan medföra en nedskrivning av goodwill är främst en stor nedgång i fastighetsmarknaden eller att fastigheter som ingick i ovan nämnda transaktioner avyttras. Under första kvartalet i år avyttrades hela beståndet i Sundsvall, vilket medförde en nedskrivning om 179 Mkr. Under samma period förvärvades coworkingbolaget United Spaces, vilket medför en ökning av goodwill med 211 Mkr. Således har goodwill under året förändrats med 32 Mkr.

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ingående anskaffningsvärde

 

1 659

 

1 659

 

 

Förvärv

 

211

 

 

 

Nedskrivning

 

–179

 

 

 

Bokfört värde

 

1 691

 

1 659