Marknad

Under 2022 försvagades ekonomin i Norden till följd av den ryska invasionen av Ukraina. En redan hög inflation steg ytterligare i takt med att energipriserna ökade och styrräntorna höjdes. Fastighetsbranschen har påverkats av det sämre ekonomiska läget med stigande finansieringskostnader och en svagare obligationsmarknad.

Hyresmarknad – kontor

Utvecklingen för hyresmarknaden för kontor har varit positiv i Norden under 2022 genom återhämtningen från pandemin. Med positiv utveckling av marknadshyror och hög efterfrågan på kontor i attraktiva lägen där vakansgraden varit låg och hållbara kontor har varit ett fortsatt viktigt tema i hela Norden.

Hyresmarknad – logistik

Marknaden för logistikfastigheter har utvecklats starkt. Primärt som en effekt av den pågående digitaliseringen som tog ytterligare fart under pandemin. För 2022 har handeln i butik och på nätet minskat i fasta priser relativt tidigare år, där dock e-handelns långsiktiga utveckling bedöms vara fortsatt god. Trots en rekordhög nyproduktion av logistikfastigheter har logistikhyrorna uppvisat en positiv utveckling och nyproduktion av logistikfastigheter nådde nya rekordnivåer 2022.

Utsikter

Konjunkturen förväntas försvagas under 2023 men utsikterna är omgärdade av stor osäkerhet. Hög inflation och stigande räntor kan få bygginvesteringarna i Sverige att minska kraftigt. Primärt förväntas bostadsbyggandet vara det stora sänket, vilket påverkar Castellum, som har fokus på kontor och logistik, i mindre utsträckning. Den fallande efterfrågan i ekonomin och de högre räntorna kan dock göra att återhämtningen i fastighetsbranschen kan dra ut på tiden.

Fastighetsinnehav börsnoterade fastighetsbolag

Källa: Resp. bolags-Q3 rapport 2022. Avser bolag med ett fastighetsvärde >5 mkr.