Verksamhet

Marknad

Under 2022 försvagades ekonomin i Norden till följd av den ryska invasionen av Ukraina. En redan hög inflation steg ytterligare i takt med att energipriserna ökade och styrräntorna höjdes. Fastighetsbranschen har påverkats av det sämre ekonomiska läget med stigande finansieringskostnader och en svagare obligationsmarknad.

Läs mer

Kunder

Castellum har en stor kundportfölj som består av cirka 8 000 kommersiella kontrakt. Spridningen av hyresgäster, typer av lokaler och var fastigheterna finns belägna är geografiskt stor. Exponeringen mot enskilda hyresgäster är låg och andelen stabila hyresgäster som aktörer inom offentlig sektor, både statliga och kommunala aktörer ökar, liksom kunder som tecknar gröna hyresavtal.

Läs mer

Erbjudande

Pandemin har bidragit till förändrade beteenden och förväntningar vilket i hög grad påverkar hur vi ser på arbete, arbetssätt och våra arbetsplatser. Castellum ligger i framkant och arbetar ständigt med att utveckla kunderbjudandet för att möta en föränderlig omvärld.

Läs mer

Lokal närvaro

Castellum har lokal närvaro i attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Den lokala närvaron skapar närhet till hyresgästerna. Castellum har dessutom exponering mot den norska marknaden via intressebolaget Entra. Att finnas på plats gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov.

Läs mer

Fastigheter och projekt

Castellum är Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag och är ett av de bolag som äger flest fastigheter i Norden. Beståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Genom intressebolaget Entra har Castellum även exponering mot starka områden i Norge. Castellum utvecklar även den egna projektportföljen.

Läs mer

Case

Castellum klimatanpassar sina fastigheter

Hela samhället påverkas av klimatkrisen. Fastighetsbranschen står inför särskilt stora utmaningar. Men det går att minska risken för skador genom ett proaktivt klimatarbete. Castellum visar vägen.

Läs mer