En turbulent värld i snabb förändring

2022 var ett turbulent år med kriget i Ukraina, hög inflation, räntehöjningar och konjunkturavmattning. Trots ett stort fokus på likviditet och kostnadskontroll har bolaget fortsatt att utveckla framtidens arbets­platser för befintliga och blivande hyresgäster.

Geopolitisk oro präglade världen under 2022. När pandemin såg ut att börja klinga av invaderade Ryssland Ukraina. Det utlöste en energikris i Europa som vi troligen ännu inte sett de fulla konsekvenserna av. Trots en genomsnittlig energiförbrukning som är cirka 40 procent lägre än branschsnittet mer än fördubblades energi­notan för Castellum 2022. Till följd av höga energipriser nådde inflationen i världen den högsta nivån på flera decennier och konjunkturen försvagades i takt med att centralbankerna höjde styrräntorna i sina försök att stävja inflationen. Den försämrade makroekonomiska situationen gjorde att likviditeten i kapitalmarknaden för fastighetsbolag försämrades kraftigt med högre finansieringskostnader och en lägre transaktions­aktivitet som följd.

Nya krav på arbetsplatser

I takt med att pandemin gick in i en lugnare fas och de flesta restriktioner togs bort under 2022 började människor över hela världen återgå till sina arbetsplatser. ­Castellum ser tydligt hur synen på kontoret håller på att förändras i den årliga ­rapporten Framtidens arbetsliv. Kraven på ändamålsenliga och hälsosamma arbetsplatser ökar och arbetsplatser tar ytterligare steg mot att bli den självklara mötesplatsen för kollegor och kunder att träffas på. Rapporten ger ­Castellum bra besluts­underlag för att hjälpa sina hyresgäster att utveckla den moderna arbets­platsen som uppfyller de högt ställda krav den nya tiden ställer.

Klimatfrågan utmanas av plånboken

Bara ett halvår efter klimattoppmötet i Glasgow 2021, där världens ledare skärpte världens syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en klimatkatastrof, anföll Ryssland Ukraina. Klimatproblemen som lyfts fram som de mest allvarliga för ekonomin och mänskligheten har, i alla fall tillfälligt, kommit i skymundan när många hushåll kämpar med att få ekonomin att gå ihop och energipriserna når nya rekordnivåer. Även om utsläppen temporärt kan komma att stiga till följd av energikrisen genomförs nu stora satsningar på icke-fossil energi i Europa som kommer att ge positiva klimatavtryck på kort sikt. Avkastning på förnybar energi har under året slagit alla rekord och återbetalningstiden för ¬Castellums många solcellsinstallationer på fastigheterna har gått från cirka 12–13 år till 3–4 år.