En värd bortom det förväntade

­Castellum arbetar hela tiden med att utveckla erbjudandet så att bolaget möter de snabba förändringarna i omvärlden. Erbjudandet till hyresgästerna sträcker sig utanför fastigheterna. Genom dialog med hyresgäster och genom att lyssna på forskningen utvecklas innovativa och hälsosamma arbetsmiljöer som möjliggör ­flexibla arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.
­Castellum är också med och utvecklar framtidens handel genom att erbjuda logistiktjänster, till exempel last mile-lösningar, som tar vardagsinköpen hem till ytterdörren. ­Castellum utvecklar byggnader med nettonoll koldioxidutsläpp. Mötesplatser skapas och ­Castellum hjälper sina hyresgäster och deras med­arbetare att bli mer hållbara. Affärsstrategin tar avstamp i en snabbt förändrad omvärld där målet hela tiden är att möta hyresgästernas behov och samtidigt vara en långsiktig stadsutvecklare. Det är så ­Castellum skapar framtidens hållbara städer.

Värdeskapandemodell

Detta är en beskrivning av hur ­Castellum skapar hållbarhetsvärden i sin verksamhet. Bygg- och fastighetsbranschen står för nästan 20 procent av de svenska koldioxidutsläppen och ger upphov till drygt 30 procent av allt avfall i Sverige. På ­Castellum har vi inte bara ambitionen att driva ­omställningen till ett hållbart samhälle. Vi agerar. Värdeskapande­modellen visar hur vi genom att analysera omvärlden, planera och agera smart, påverkar och skapar hållbara värden för våra intressenter. Vår ambition är att bidra positivt till samhället.

Resurser som Castellum använder

 • 749 fastigheter till ett värde av 154 mdkr och en yta om 5,7 miljoner kvm
 • Fler än 500 medarbetare
 • Ett starkt varumärke
 • Närmare 11 000 leverantörer och entreprenörer
 • 8 000 kommersiella kundkontrakt
 • 760 gröna hyresavtal
 • Naturresurser i form av energi, vatten och material

1. Inklusive innehav i Entra

Fastighetsvärde1)

181 mdkr

Omvärlden

Klimatförändringar, geopolitiska konflikter, energipriser, inflation, värderingar, hälsa och flexibilitet.

Castellum utvecklar framgångsrika arbetsplatser
och smarta logistiklösningar

 • Förvaltning
 • Projektutveckling
 • Transaktioner

Värdet Castellum skapar för sina intressenter

Nöjda och hållbara hyresgäster

 • NKI: 75
 • 45 procent hållbarhetscertifierade fastigheter
 • 76 solcellsanläggningar installerade, motsvarande 11 939 kW
 • 922 laddplatser tillhandahålls
 • Nettouthyrning 29 000 kvm

106 000 aktieägare

 • Årets resultat: 1 750 mkr
 • Tillväxt: 9,5 procent per aktie i förvaltningsresultat
 • Trots pausad utdelning, 3 175 procent totalavkastning sedan 1997
 • 33 procent av omsättningen förenlig med EU:s taxonomiförordning
 • Grön aktie, Nasdaq Green Equity Designation

Engagerade medarbetare som utvecklas

 • Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag
 • Fler än 16 000 genomförda utbildningstimmar
 • Låg sjukfrånvaro (2,9 procent)
 • God jämställdhet (42 procent kvinnor / 58 procent män)

Starka och hållbara leverantörsrelationer

 • Uppförandekod tillämpas i samtliga -leverantörssamarbeten
 • 124 mkr i energieffektiviseringsprojekt
 • 353 ramavtal
 • Köpta produkter och tjänster: 8 750 mkr

Castellums ambition är att bidra positivt till samhället

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Castellum nyttjar naturresurser effektivt, minskar -resursanvändningen och koldioxidutsläppen för att skapa en hållbar fastighetsportfölj:

 • 63 procent minskade koldioxidutsläpp sedan 2007
 • 4 procent minskad energianvändning
 • Castellum bidrar till den biologiska mångfalden, och ökar andelen cirkulära material

Stark positiv samhällspåverkan

 • Castellum utvecklar hållbara fastigheter och bidrar till en positiv stadsutveckling.
 • Castellum främjar hälsa, välbefinnande och produktivitet för sina medarbetare och hyresgäster.
 • Genom WELL Portfolio påverkar Castellum 18 000 av hyresgästernas medarbetare positivt när det gäller hälsa och välmående

Stor positiv finansiell påverkan

Castellum är ett lönsamt företag som bidrar finansiellt till olika intressenter:

 • 558 mkr i löner och ersättningar till medarbetare
 • 8 750 mkr till leverantörer och entreprenörer
 • 15 mkr i skatt och 14 mkr i bidrag till lokalsamhället

Siffrorna i värdeskapandemodellen avser 2022.