Uppförande

Det långsiktiga målet är att Castellum ska driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhälle och intressenter. Att vara en värd bortom det förväntade. En värd att lita på.

Strategiska fokusområden

  • Castellums uppförandekod: Uppförandekoden baseras på Castellums värderingar Affärsmässiga, Engagerade och Modiga, de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
  • Whistleblowing: Castellum har en oberoende whistleblowingfunktion som syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att rapportera händelser och ageranden som inte är i linje med Castellums värderingar.
  • Stöd till lokala samhällen och sponsring: Castellum vill vara en engagerad part i samhället. Bolaget bidrar därför till en stadsutveckling som främjar integration och erbjuder hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår bra. Totalt uppgick stödet till 12,4 mkr under 2022.
Löpande mål Utfall 2022

Alla medarbetare utbildas i uppförandekoden.

79 procent

4 procent av medarbetarna ska vara lärlingar.

2 procent

Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt.

Uppfyllt