Planeten

Det långsiktiga målet med Castellums miljö- och klimatarbete är att senast 2030 nå nettonoll koldioxidutsläpp. Att förhindra den globala uppvärmningen, genom att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan, är en av bolagets viktigaste frågor.

Strategiska fokusområden

Castellums miljö och klimatarbete handlar om att:

  • effektivisera energianvändningen
  • använda naturresurser effektivt och ansvarsfullt
  • minska koldioxidutsläppen
  • minska avfallsmängderna
  • reducera användningen av vatten
Löpande mål Utfall 2022
1 procent vattenbesparing per år1). (+) 1 procent
2,5 procent energieffektivisering per år1). 4,0 procent
100 procent fossiloberoende fordon. 96 procent

 

Mål 2025 Utfall 2022
11 procent minskad energianvändning jämfört med 2021. 2 procent
70 procent av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100 kWh/kvm, år. 63 procent
100 solcellsanläggningar inom solcellsprogrammet 100 på sol. 76 st

 

Mål 2030 Utfall 2022
Nettonoll koldioxidutsläpp, godkänt enligt Science Based Targets initiative. Uppnås genom följande färdplaner:
Nettonoll inom Fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2). 2,3 kg/kvm
Nettonoll inom Projektutveckling (Scope 3). 29 procent
100 procent icke-fossil energi. 95 procent
100 procent av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/kvm, år. 28 procent

1. I jämförbar portfölj (like-for-like).