Framtidssäkring

Ett av Castellums långsiktiga mål är en framtidssäkrad fastighetsportfölj där värdena består över tid och som tillhandahåller hälsosamma och säkra arbetsplatser för hyresgästerna och deras medarbetare. Det är så Castellum säkrar att bolaget och fastigheterna står rustade för att hantera framtida förändringar och omvärldskrav, och förblir ett framgångsrikt och hållbart bolag.

Strategiska fokusområden

Castellums arbete med att framtidssäkra fastighetsportföljen handlar bland annat om att:

  • miljöinventera fastigheterna
  • hållbarhetscertifiera fastigheterna
  • utvärdera och anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
  • ställa tydliga hållbarhetskrav på alla leverantörer
Löpande mål Utfall 2022
All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras. 100 procent
Nettopositiv ökning av ekosystemtjänster i större projekt.1) Uppfyllt
Återbruk i alla projekt. Uppfylls2)

 

Mål 2025 Utfall 2022
50 procent av beståndet ska vara hållbarhetscertifierat. 45 procent

 

Mål 2030 Utfall 2022
Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt. __3)

1. Reviderat mål från 2023.

2. Implementeringen blev klar i slutet av 2022. Sedan dess arbetar man med återbruk i alla projekt. Målet börjar följas upp under 2023.

3. Målet är långsiktigt. Rapportering kommer att utvecklas de kommande åren.