Logotype

Castellum 2021 i korthet

Stark nordisk plattform för framgångsrik och hållbar tillväxt 

Genom framgångsrika förvärv stärker vi Castellums intjäningsförmåga kraftfullt framåt och skapar stora synergier till nytta för våra kunder, medarbetare och aktieägare. 2021 levererade vi vårt högsta resultat någonsin och höjer återigen utdelningen till våra aktieägare, för 24:e året i rad.

Under 2021 befäste vi vår nordiska plattform inom kontor och logistik genom förvärv av det börsnoterade svenska fastighetsbolaget Kungsleden, finska fastighetsbolaget Kielo och ett ökat ägande i norska börsnoterade fastighetsbolaget Entra. Vi fortsatte även att skapa tillväxt genom projektutveckling. Den egna pågående projektutvecklingsportföljen uppgick vid året slut till rekordvolymen 8,6 mdkr vilket borgar för fortsatt organisk tillväxt under de kommande åren.

Rekordresultat 2021

Resultatet vid utgången av 2021 blev det bästa någonsin för Castellum – med en fastighetsportfölj om 176 mdkr, positiv netto - uthyrning om 162 mkr, ett högre förvaltningsresultat på drygt 3,5 mdkr och ett rekordresultat på drygt 11,8 mdkr. Trots vår expansion under året lyckades vi sänka vår belåningsgrad till 39 %. Vi föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad till 7,60 kr/aktien.

Högt uppsatta mål

2022 står vi väl rustade att leverera på våra högt uppsatta mål. Som Nordens ledande och världens mest hållbara fastighetsbolag ska vi sträva efter att växa med 10 % per år i förvaltningsresultat. Vi ska vara finansiellt disciplinerade och aldrig ligga på en belåningsgrad som överstiger 50 %. Vi ska fortsatt dela ut 50 % av resultatet till våra aktieägare och ha branschens mest nöjda hyresgäster och medarbetare.

Väldiversifierad och stabil fastighetsportfölj

Fastighetsportföljen har en bred mix av hyresgäster i olika branscher. Närmare en fjärdedel av hyresintäkterna kommer från publika företag och myndigheter. Vi har en bra geografisk allokering på starka delmarknader i stabila ekonomier i Norden. Ur ett globalt perspektiv har Castellum en unikt väldiversifierad och stabil hyresbas.

God avkastning till låg risk

Castellum är den bästa utdelningshöjaren över tid av alla bolag på Stockholmsbörsen. I snitt har vi höjt utdelningen med 10 % per år sedan 1997. Vi har samtidigt en låg belåningsgrad och en finansiellt långsiktigt stabil belåningsstruktur. Vår kreditvärdering ligger på Baa2, med stabila utsikter, enligt kreditvärderingsinstitutet Moody’s.

”Resultatet vid
utgången av 2021
blev det bästa någonsin.” 

- Rutger Arnhult,
verkställande direktör, Castellum AB

Global ledare inom hållbarhet

Vi arbetar systematiskt mot våra högt uppställda hållbarhetsmål och har redan hunnit halvvägs i satsningen 100 på sol. Hittills har vi byggt 55 solcellsanläggningar på våra fastigheter. För sjätte året i rad utsågs vi till världsledare inom hållbarhet av Global Real Estate Sustainability Benchmark. Vi är först i Norden med den ambitiösa WELL-certifieringen. Vi ökar också BREEAM-certifieringen i vår portfölj. Vi är på god väg mot vårt hållbarhetsmål att 50 % av hela fastighetsbeståndet ska vara hållbarhetscertifierat år 2025. Vi har skrivit på FN:s Global Compact och fortsätter stå bakom de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Fortsatt tillväxt i marknaden

Tillväxten i de nordiska ekonomierna är fortsatt god, vilket skapar en stark efterfrågan på kommersiella lokaler i våra nordiska huvudmarknader inom kontor och logistik. Efter pandemin ser vi ett större fokus från våra hyresgäster på att skapa attraktiva, hållbara och flexibla arbetsplatser. Arbetsplatser som lockar medarbetare till kontoren. Här är vi en aktiv och god partner genom att vara den främsta experten på framtidens arbetsplatser. Pandemin satte också fart på e-handeln samt bidrog till att företag i allt större utsträckning vill ha lager- och logistikfastigheter nära sin verksamhet. Efterfrågan på moderna och hållbara logistikfastigheter är därför mycket stark. Efter ännu ett rekordår är transaktionsmarknaden fortsatt stark med högre värderingar för både kontor, lager- och logistikfastigheter. Intresset från såväl nationella som internationella investerare är fortsatt stort och det finns gott om kapital för fastighetsinvesteringar. Konsolideringen i branschen fortsätter. Storlek blir allt viktigare för att nå hållbar tillväxt. Det faktum att inflationen ökar är generellt bra för fastighetsbranschen. Vi får samtidigt högre men alltjämt relativt låga räntor. Lånemarknaden är stabil och vi upplever att Castellum är en väldigt uppskattad kredittagare.

”Vår nordiska plattform med stark intjäningsförmåga till låg risk ger Castellum goda förutsättningar för framgångsrik tillväxt som Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag.” 

Positionerade för framtiden

Vi har en god finansiell ställning, attraktiva investeringar i rätt lägen med en stark underliggande affär, låg vakansgrad, god kvalitet i portföljen och en effektiv förvaltningsorganisation. Vår nordiska plattform med stark intjäningsförmåga till låg risk ger Castellum goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik tillväxt som Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag.

Rutger Arnhult Verkställande direktör, Castellum AB