Logotype

Castellum 2021 i korthet

Omvärldstrender

Trots coronapandemin blev 2021 ett bra år som utmanade förmågan till flexibilitet, hållbarhet och kreativ affärsnytta för befintliga och blivande hyresgäster när Castellum fortsatte sin nordiska expansion.

Digitalisering

Coronapandemin har förstärkt den megatrend som driver utvecklingen i fastighetsbranschen och som förändrar människors beteenden. När digitala arbetssätt utvecklats och konsumtionsmönster ändrats på mycket kort tid. Den amerikanska ekonomiprofessorn Ed Glaeser är en världens ledande stadsbyggnadsexperter. Han menar att vi kan lära av pandemin precis som människan gjort vid katastrofer tidigare, för att skapa mer flexibilitet och bättre och mer hållbara städer och samhällen.

Ett flexibelt arbetsliv

Under 2021 fortsatte distansarbetet för många människor som fick lära sig att jobba på distans när pandemin bröt ut 2020. Efterfrågan på ett flexibelt arbetsliv är stort och intresset för coworking ökade under 2021. Coworking, som av många ses som framtidens arbetssätt, innebär arbetsplatser med fullservice, delade ytor, möten och nätverk. Kontrakten är korta och ger stor flexibilitet att skala upp och ner lokalytor efter behov med kort varsel. Intresset för coworking är mycket stort visar den undersökning Castellum genomförde bland 2 000 kontorsarbetare under 2021. Det är en resurseffektiv lösning som kommer förändra hela kontorsmarknaden och ersätta dagens fasta kontorslösningar för många företag. Genom dotterbolaget United Spaces, Nordens ledande coworkingbolag, erbjuder Castellum coworking i Göteborg, Uppsala, Stockholm och Malmö.

E-handel

En konsekvens av den snabba digitala transformationen, är att vi handlar mycket mer på nätet. E-handeln har tagit fart under pandemin och förväntas fortsätta växa under kommande år. Under andra kvartalet 2021 uppgav 79 % av svenskarna att de e-handlade minst en gång i månaden. Utvecklingen påverkar våra städer och skapar behov av citynära fastigheter och flexibla lager på strategiska platser. Tidskriften the Economist rapporterar om stora brister i förvaringskapacitet runt om i världen eftersom e-handel kräver tre gånger så mycket lagringskapacitet som vanliga butiker. Castellum, som länge varit Sveriges största aktör inom logistikfastigheter stärkte sig 2021 inom logistikområdet och har god logistiknärvaro i landets tre storstadsområden.

Värderingar och hälsa

Värderingsfrågor påverkar i allt högre utsträckning våra beteenden i takt med att ”millennials” tar större plats på arbetsmarknaden. Åldersgruppen, som är födda mellan 1982–2004, har höga krav på sina arbetsgivare. Hälsa är numera den allra viktigaste frågan för ungdomar och värderingsfrågor ligger också högt visar Deloittes Millennial Survey 2021.

Hälsa på arbetsplatser

I Castellums rapport Framtidens arbetsliv framgår att hälsa är den starkaste drivkraften för unga i deras karriärval. Rapporten visar att ”millennials” hellre går ner i arbetstid och lön än att riskera sin psykiska hälsa. Castellum var 2016 först i Norden med WELL-certifiering. En certifiering som bidragit till att hälsa integreras i bolagets alla fastigheter. WELL utgår från tio koncept som påverkar människans hälsa: luft, vatten, näring, ljus, rörelse, komfort, ljud, material, välbefinnande, samhörighet, (innovation). Under 2021 togs ytterligare steg genom att ansluta Castellum till WELL Portfolio, ett nytt program för att certifiera hela portföljer av fastigheter. Istället för att fokusera på en fastighet i taget, kan Castellum, genom att anslutas till WELL Portfolio, fokusera på hälsa och välmående mer genomgående i vår fastighetsportfölj. Castellum har i ett första skede anslutit samtliga kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, motsvarande en yta på 419 462 kvm, till WELL Portfolio.

Värderingsdrivna medarbetare

När ”millennials” blir fler på våra arbetsplatser ändras också arbetsplatsers värderingar. Det är fler som är vegetarianer och tänker extra på hur de reser. Coronapandemin har satt flygresandet på paus, men under 2021 ser vi hur flyget börjat återhämta sig. Men hur kommer flygandet se ut i framtiden? I Castellums rapport Framtidens arbetsliv svarar en majoritet att värderingar är avgörande för valet av arbetsgivare och det är värderingar kring klimat, hälsa och socialt ansvar som är starkast. Det är inom dessa områden Castellum har unika erbjudanden och kan ta ett ledarskap för att erbjuda såväl hälsosamma som klimatsmarta arbetsplatser och tjänster. Som coworkingplatser där barnpassning, ekologisk kemtvätt och yoga finns att tillgå.

Klimatfrågan

Vid klimattoppmötet i Glasgow 2021 skärpte världens ledare sin syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en klimatkatastrof. Klimatriskerna lyfts fram som de mest allvarliga för ekonomin och mänskligheten. Inte minst syns ökade krav från ”millennials”. Det är ingen tillfällighet att den svenska klimataktivisten Greta Thunberg blivit en av världens mest inflytelserika tonåringar.

Ambitiösa klimatmål

Bygg- och fastighetsbranschen står för 1/5 av Sveriges utsläpp och genererar 1/3 av allt avfall i Sverige. Castellum är branschledande inom hållbarhet enligt externa hållbarhetsutvärderingar såsom Dow Jones Sustainability Index och CDP och för sjätte året i rad utsågs Castellum 2021 till världens mest hållbara bolag inom kontor- och industrisektorn enligt Global Real Estate Sustainability Benchmark. Castellum har sedan länge ambitiösa mål om att bli klimatneutrala senast år 2030. Bolagets koldioxidutsläpp kommer främst från materialframställan som köps in vid ny- och ombyggnation.