Logotype

Castellum 2021 i korthet

Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag

Vår kraftiga expansion i Norden under 2021 gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 176 mdkr och en total uthyrningsbar yta på 6 333 tkvm, inklusive vårt innehav i Entra.

Integrationen av Kungsleden och Castellum pågår och förväntas vara genomförd till sommaren 2022. Bolagens respektive fastighetsbestånd kompletterar varandra väl och stärker positionen på respektive prioriterad marknad. Samtidigt åstadkommer sammanslagningen ökad riskspridning till följd av bredare kundbas. I syfte att möjliggöra fokus på prioriterade tillväxtorter planeras för avyttringar av fastigheter i områden med lägre prioritet. Den gemensamma fastighetsportföljen utgörs främst av kontor samt lager/logistik där förstnämnda segment har ett stort inslag av statliga myndigheter och verk.

Fastighetsbranschen är inne i en förändringsfas där storlek tillsammans med hållbar och innovativ serviceutveckling spelar en allt större roll. Nu skapas en aktör med ett fastighetsvärde om 176 mdkr inkluderat Castellums andel av Entras fastighetsportfölj kombinerat med en stark balansräkning, vilket tillsammans med en bibehållen rating möjliggör attraktiva finansieringsvillkor och därmed förstärkt konkurrenskraft. Fokus för det sammanslagna bolaget är att fortsätta skapa aktieägarvärde och nå Castellums långsiktiga mål att växa förvaltningsresultat per aktie årligen med 10 % med en bibehållen utdelning om minst 50 % av förvaltningsresultatet.

Ett nytt större bolag möjliggör operativa och administrativa synergier samt därtill finansiella synergier. De operativa och administrativa synergierna återfinns inom drift, förvaltning och utveckling. Castellum är ledande inom hållbar energianvändning och effektiv fastighetsdrift, varför samgåendet skapar förutsättningar att genomföra ytterligare kostnadsreducering av operativa fastighetskostnader. Inom fastighetsförvaltning, transaktioner, projektutveckling och administration stärks verksamheten samtidigt som det också uppstår möjlighet att öka effektiviteten genom kunskapsutbyte, effektiviseringar och stordriftsfördelar. Dessa synergier förväntas realiseras inom 2–3 år. De finansiella synergierna kan uppnås genom att Kungsledens utestående lån successivt refinansieras till attraktivare villkor

FASTIGHETSVÄRDE PER LAND

UTHYRNINGSBAR YTA PER LAND