Logotype

Castellum 2021 i korthet

Castellums strategi

En strategi som skapar värde

Castellums strategi utgår från tre perspektiv: bolaget, kunderna och samhället. Fokus är att stärka relationerna ytterligare mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och fastighets- och projektportföljen.

Bolaget

Fastighets- och projektportfölj

 • Castellum ska utveckla och förvalta en fastighetsportfölj som stödjer uppsatt mål om tillväxt i förvaltningsresultat och därmed skapa aktieägarvärde över tid.
 • Castellums portföljförflyttning sker kontinuerligt mot högre kvalitet och densitet genom ny-, till- och ombyggnation, förvärv och försäljning på tillväxtmarknader i Norden.
 • Portföljen ska utgöra ett fastighetsexponeringsalternativ för Castellums aktieägare. Omsättningen i portföljen ska vara aktiv med en nettoinvesteringsvolym på ca 5 % per år.Castellum ska vara en ledande aktör inom stadsutveckling och såväl kommunernas som hyresgästernas val när de söker en partner för utveckling av nya projekt.

Mål och resultat

Strategiskt mål:
• 
Minst 5 % av fastighetsvärdet i nettoinvesteringar per år motsvarande 7,5 mdkr.

Resultat 2021:
• 
42 718 mkr (4 267) i nettoinvesteringar där
47 258 mkr (—) avsåg förvärv via rörelse, 8 889 mkr (2 646) avsåg förvärv av fastigheter, 3 799 mkr (2 512) ny-, till- och ombyggnationer och
17 228 mkr (891) försäljningar.

Finansiering

 • Castellum ska ha låg finansiell risk, de valda riskmåtten är belåningsgrad och räntetäckningsgrad.
 • Castellums strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera koncernens finansiella risker, samtidigt som den ska verka för ett öppet och transparent klimat. Strategin ska återspeglas i finanspolicyn för att säkerställa riskhantering genom god kontroll.
 • Castellums finansiella strategi kan sammanfattas i fem hörnstenar; diversifiering, likviditet, styrka, transparens och flexibilitet.
 • Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt skall ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet.

Mål och resultat

Strategiskt mål:
• Belåningsgrad – ej varaktigt över 50 %.
• Räntetäckningsgrad – minst 200 %.
• Minst 50 % av förvaltningsresultatet före skatt i utdelning.

Resultat 2021:
• Belåningsgraden per den 31 december 2021 uppgick till 39 % (41).
• Räntetäckningsgraden 2021 uppgick till
517 % (530).
• 7,60 kr per aktie (6,90) i föreslagen utdelning för 2021, motsvarande en utdelningsandel om
61 % (56).

Medarbetare

 • Castellum ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och motiverade medarbetare och ledare, som alla arbetar mot samma m��l och därigenom uppfyller högt ställda förväntningar.
 • Bolaget arbetar aktivt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare och ledare.
 • Castellum bygger en målorienterad organisation där medarbetarna hela tiden utmanar sig själva och sina kollegor för att stärka såväl organisationen som individer.
 • Organisationen strävar hela tiden efter att bli bättre, tydligare och öppnare vad gäller förväntningar och ser konstruktiv uppföljning som en naturlig del i ledarskap och medarbetarskap.

Mål och resultat

Strategiskt mål:
• Högt förtroendeindex, eNPS (employee net promotor score) och andel ”promotors”.

Resultat 2021:
• 43 (34) i eNPS (Employee Net Promoter Score) och 56 % av medarbetarna är ”promotors” av Castellum som arbetsgivare.

Kunderna

Befintliga och potentiella hyresgäster

 • Castellum ska erbjuda befintliga och potentiella hyresgäster de ändamålsmässigt bästa lokalerna, mötesplatserna och tjänsterna.
 • Castellum ska profilera sig som en innovativ aktör inom valda produkt- och kundsegment, genom att driva tydliga satsningar på projektutveckling, systemstöd, techutveckling och hållbarhet som stärker affären.
 • Tjänster, plattformar och betalningssätt ska utvecklas för att möta hyresgästernas behov och möjliggöra för dem att ta del av tjänsterna på ett enkelt sätt.
 • Castellum arbetar för långsiktiga och nära kundrelationer, lokal närvaro och en service som överträffar kundernas förväntningar.
 • Castellums hyresgäster återfinns inom alla branscher i både det privata näringslivet och bland olika former av samhällsfastigheter.
 • Bolaget ska ha en väldiversifierad kundstock med god riskspridning avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek och löptider.

Mål och resultat

Strategiskt mål:
• Högt nöjd kundindex (NKI).
• Första till tredje största fastighetsbolaget i respektive ort.

Resultat 2021:
• 74 av 100 i den senaste NKIundersökningen som genomfördes under 2021 (jämfört med 74 i föregående års kvartalsvisa pulsmätning).
• Castellum var det största, näst största eller det tredje största fastighetsbolaget i 13 av de 25 städer där bolaget var etablerat under 2021.

Samhället

Den hållbara staden 2030

 • Castellum ska över tid vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling.
 • Castellum är en ansvarsfull samhällsutvecklare som driver utvecklingen framåt.
 • Castellums hållbarhetsmål ska vara integrerade i verksamheten och ge konkreta resultat.
 • Utifrån hållbarhetsstrategin, Den hållbara staden 2030, driver Castellum verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Mål och resultat

Strategiska mål i urval:
• Netto-noll koldioxidutsläpp 2030.
• 100 % icke-fossil energi senast 2030.
• 22 % minskad energianvändning 2025 jämfört med 2015.
• 50 % av fastighetsportföljen (kvm) ska vara hållbarhetscertifierad 2025.
• Jämställt i alla yrkeskategorier 2025.

Resultat 2021:
• 77 % (85) lägre koldioxidutsläpp i Scope 1 och 2 jämfört med 2007.
• 95 % (95) icke-fossil energi.
• 11 % (15) minskad energianvändning per kvm jämfört med 2015.
• 48 % (39) av fastighetsportföljen hållbarhetscertifierad.
• 43/57 % (40/60) kvinnor/män i hela koncernen.