Logotype

Castellum 2021 i korthet

Uppförande

Det långsiktiga målet är att Castellum ska driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhälle och intressenter. Att vara på en värd bortom det förväntade. Värd att lita på. Uppförandekoden beskriver hur medarbetarna ska bemöta hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer i den dagliga verksamheten.

Castellums åtagande

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Uppförandekod

Castellums uppförandekod, som gäller för Castellums samtliga medarbetare, reglerar hur man ska uppträda mot varandra, mot Castellums hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer som medarbetare möter i den dagliga verksamheten. Den baseras på Castellums värderingar – personliga, passionerade, proaktiva, pålitliga – och de tio principerna i FN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Samhällsengagemang

För Castellum handlar samhällsengagemang om att erbjuda hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår bra. Det handlar även om att bidra till en stadsutveckling som uppmuntrar till integration mellan olika samhällsgrupper. En annan viktig aspekt för Castellum är att bidra till att fler ungdomar och människor med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden.

Utveckling av lokalsamhällen

Castellum utvecklar sociala program i alla städer där bolaget är verksamt och i dag omfattas alla fastigheter av sådana program. Castellums engagemang i de sociala programmen varierar baserat på de lokala behoven och de specifika fastigheterna. De sociala programmen utgår från intressentanalyser där de aktuella behoven identifieras och analyseras.