Logotype

Castellum 2021 i korthet

Planeten

Det långsiktiga målet med Castellums miljö- och klimatarbete är att nå netto-noll koldioxidutsläpp senast 2030. Att utifrån den egna versamheten förhindra den globala uppvärmningen är en av bolagets viktigaste frågor.

Castellums åtagande

Castellum ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen

Effektiv energianvändning

Castellum arbetar hela tiden med att minska energianvändningen. Fokus i arbetet är på såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv och förnybar teknik. Castellums byggnader är över 40 % mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Alla Castellums fordon är fossiloberoende. Det innebär att samtliga servicebilar, poolbilar och tjänstebilar som Castellum använder är eldrivna eller drivs med biodrivmedel.

Minskade koldioxidutsläpp

Castellums arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläpp. Både direkta utsläpp från användning av olja, naturgas, köldmedialäckage och service-, förmåns- och poolbilar. Men även indirekta utsläpp i form av köpt energi som fjärrvärme och el. För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen.

Ökad andel av förnybara energikällor

På flera av Castellums fastigheter finns solceller installerade. I nuläget finns 55 solcellsanläggningar installerade på bolagets fastigheter. Castellum för en kontinuerlig dialog med fjärrvärmeverk kring hur de kan minska utsläpp genom en färbättrad bränslemix. Och en övergång till grön fjärrvärme med förnybara bränslen pågår hos många av fjärrvärmeleverantörerna Castellum samarbetar med.

55 solcellsanläggningar installerade på Castellums fastigheteter.

Minskade avfallsmängder

Castellum arbetar systematiskt med att minska mängden avfall som går till deponi och förbränning och att öka andelen återvunnet avfall. I alla fastigheter som förvaltas av Castellum erbjuds exempelvis källsortering och krav på avfallshantering ställs på alla entreprenörer i samband med projekt. Ett eget energihanteringssystem ger tillgång till avfallsdata som ger god uppföljning av flöden och fokus på ökad sortering.

Vattenanvändning

Castellum använder enbart vatten ur det kommunala systemet och arbetar med uppföljning och åtgärder för att minska användningen i samband med förvaltning, ny- och ombyggnation. Exempel är installation av snålspolande toaletter, läckagedeteteringssensorer och montering av perlatorer. Andra åtgärder som sker i mindre skala är exempelvis insamling av regnvatten för toalettspolning.