Logotype

Castellum 2021 i korthet

Klimatscenarier – risker och möjligheter

Castellum använder klimatscenarier för att identifiera finansiella och operativa risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar som påverkar bolaget, både på kort och lång sikt. Syftet är att säkerställa att både verksamheten och fastighetsbeståndet har förutsättningar att hantera klimatförändringar.

Klimatrapportering

Sedan tre år tillbaka klimatrapporterar Castellum i enlighet med de frivilliga internationella rekommendationerna från Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I år har hänsyn också tagits till TCFD:s uppdaterade rekommendationer för fastighetssektorn. Syftet är att rapportera klimatrelaterade finansiella upplysningar och göra det möjligt för investerare och andra intressenter att bättre förstå bolagets exponering mot klimatrelaterade risker och möjligheter.

Två klimatscenarier – världen 2050

Under 2019 genomfördes en analys för att värdera klimatrisker och -möjligheter utifrån två olika klimatscenarier kopplade till hur världen kan se ut 2050. Klimatscenarierna som används har tagits fram av FN:s klimatpanel (IPCC):

 • Vi uppnår Parisavtalet
 • I gamla fotspår Scenariot

Vi uppnår Parisavtalet, är ett scenario där vi lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5–2 °C. Scenariot I gamla fotspår, är ett ”business as usual”-scenario, där världen inte lyckats ställa om utan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt. Båda scenarierna innebär risker, men också möjligheter för Castellum. Bolaget behöver vara motståndskraftigt och anpassa verksamheten utifrån ändrade klimatförhållanden både lokalt och nationellt.

Värdering av klimatrisker

Castellum gör en årlig kartläggning av bolagets alla risker utifrån perspektiven sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling för en period av upp till tio år. För klimatrisker har vi ett längre perspektiv och analyserar utifrån klimatscenarier fram till 2050.

När det gäller klimatrisker bedöms både fysiska risker och omställningsrisker som kan följa av ett ändrat klimat. Inför investeringar i nyproduktion görs en värdering av klimatriskerna för en byggnad under dess tekniska livslängd, med tyngdpunkt på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk. Då används även IPCC:s mellanscenario som innebär att utsläppen ökar fram till år 2040 men sedan avtar. Inför beslut om investeringar bedömer hållbarhetschefen investeringen ur ett hållbarhetsperspektiv, där klimatförändringar är en viktig fråga.

Fastigheternas klimatmotståndskraft

Castellum undersöker möjligheterna att värdera fastighetsbeståndets exponering mot klimatförändringar genom medverkan i det EU-finansierade forskningsprojektet Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Projektet ska definiera vetenskapligt baserade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i kommersiella fastigheter och bostäder i fastighetssektorn med syftet att uppnå Parisavtalet.

"Vi uppnår Parisavtalet" (RPC 2.6)1)

 • Utsläppen av växthusgaser halveras till 2050.
 • +1,5–3 °C nationell temperaturhöjning i Sverige.
 • Ny förnybar energiteknik införs i stor skala.
 • Låg energiintensitet.
 • Kraftiga omställningar av samhället, infrastrukturen och byggnader har genomförts.
 • Världens länder lyckas samarbeta om gemensamma initiativ.
 • Politiska beslut, skatter och regleringar införs gällande växthusgaser.
 • Ökade regleringar med hållbarhetskrav gällande markanvändning och byggnormer.
 • Ändrade krav från kunder och investerare.

1. Källor: smhi.se/klimat/framtidens-klimat samt TCFD The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities

"I gamla fotspår" (RPC 8.5)1)

 • Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i dagens takt.
 • +2–4 °C nationell temperaturhöjning i Sverige.
 • Stigande havsnivåer.
 • Fler dagar med extremväder och översvämningar.
 • Ökat antal skogsbränder.
 • Oförändrade beteenden och krav från kunder och investerare.
 • Hög energiintensitet och stort beroende av fossila bränslen.
 • Politiska klimatinitiativ och samarbeten misslyckas.
 • Sämre inomhusklimat påverkar människors hälsa.
 • Ökad befolkningsmängd och inflyttning till Sverige.
 • Verksamheten blir mer händelsestyrd, p.g.a. extremväder.

1. Källor: smhi.se/klimat/framtidens-klimat samt TCFD The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities

Klimatscenario
”Vi uppnår Parisavtalet”

Risker

 • Ökade regleringar, skatter och avgifter för koldioxidutsläpp, markanvändning, byggnormer etc.
 • Äldre fastigheter kan bli obsoleta.
 • Risk för olönsamma investeringar om oprövad teknik används för att snabbt påbörja omställningen.
 • Krav på nollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i affärsmodellen.
 • Prisökning på byggmaterial, transporter och energi på grund av politiska restriktioner.
 • Volatila eller dyrare energipriser.
 • Ökat investeringsbehov i ny teknik, nybyggnation och i befintliga fastigheter.

Möjligheter

 • Ökad produktion av solenergi och ökad användning av förnybar energi.
 • Ökad efterfrågan på innovation och ny teknik.
 • Ökad urbanisering och behov av förtätning i stadskärnorna gör beståndet attraktivt.
 • Minskat energibehov på grund av effektivare resursanvändning.Ändrade kund- och investerarpreferenser samt ökade hållbarhetskrav gör Castellum till en attraktiv fastighetsägare och investering.

Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

 • Ökade investeringar i omställningen.
 • Ökade kostnader för klimatanpassning.
 • Ökade driftkostnader.
 • Minskat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden.
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter

Klimatscenario
”I gamla fotspår”

Risker

 • Vattenskador på grund av översvämningar i strandnära bebyggelse och lågt belägna zoner.
 • Skador på tak och fasad på grund av extremväder som stormar, värmeböljor och bränder.
 • Minskad efterfrågan på fastigheter som ligger i riskområden.
 • Risk för obsoleta fastigheter då kostnaden för klimatanpassningsåtgärder överstiger värdet.
 • Ökat behov av underhåll, reparationer och periodvis stängning av byggnader, då byggmaterial och teknik påverkas negativt av höjda temperaturer och ett fuktigt klimat.
 • Ökad el- och energibrist, vilket drivs starkt av den ökade elektrifieringen och behovet av mer energi i samhället.
 • Ökad konkurrens från lågprisaktörer som saknar hållbar agenda.

Möjligheter

 • Ökad produktion av solenergi och ökad användning av förnybar energi.
 • Energieffektiviseringsåtgärder blir mer lönsamma att genomföra.
 • Ökade krav på inomhusmiljön ställer krav på mer anpassningsbara fastigheter och stadsdelar.
 • Klimatanpassade fastigheter gör Castellum till en mer attraktiv fastighetsägare.

Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

 • Kraftigt ökade investeringar i hantering av klimatförändringarna.
 • Kraftigt ökade kostnader för klimatanpassning.
 • Volatila eller minskade hyresintäkter.
 • Volatila eller ökade energikostnader.
 • Kraftig ökning av driftskostnader.
 • Höjda försäkringskostnader.
 • Minskat värde eller utraderat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden.
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter.

Case: Satsningen 100 på sol

Castellums satsning 100 på sol innebär att 100 solcellsanläggningar står klara till 2025.