Logotype

Castellum 2021 i korthet

Framtidssäkring

Det långsiktiga målet med Castellum är en framtidssäkrad fastighetsportfölj vars värden består över tid och som tillhandahåller hälsosamma och säkra arbetsplatser för hyresgäster och anställda. Det är så vi säkerställer att bolaget står rustat för att hantera framtidens förändringar och utmaningar. I år har 15 solcellsanläggningar installerats och 36 hållbarhetscertifieringar genomförts.

Castellums åtagande

Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring.

Höga ambitioner för hållbarhetscertifieringar

För Castellum är det viktigt att erbjuda hyresgäster och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar Castellum med miljöinventeringar och att hållbar­ hetscertifiera fastigheterna. Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinven terade. Castellum hållbarhetscertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer.

Ny teknik

Castellum gör stora investeringar inom solcellslösningar och laddplatser för elbilar. Projektet 100 på sol innebär att Castellum bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Under 2020 inleddes bygget av en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på Hisingen Logistikpark utanför Göteborg. Investering är på 27 mkr och omfattar ca 30 000 kvm solceller med en årsproduktion på 3,3 GWh. På Castellums fastigheter finns idag 674 laddplatser för elbilar i drift.

EU:s taxonomiförordning

Hela Castellums verksamhet omfattas av EU:s taxonomiförordning. För befintliga byggnader ska byggnader kunna uppvisa en energideklaration med betyg A eller vara bland de topp 15 % mest energieffektiva byggnaderna i landet för att vara i linje  med de krav på vad som klassificeras som en grön ekonomisk aktivitet i taxonomin. Castellum arbetar aktivt tillsammans med branschorganisationerna Fastighetsägarna och EPRA för är att utreda och ta fram guidning och nationella tröskelvärden för att mäta upp gröna aktiviteter enligt taxonomin.

100 % av Castellums verksamhet omfattas av EU:s taxonomiförordning.

Tydliga krav på leverantörerna

Bygg­ och fastighetsbranschen involverar stora inköp där det finns risk för korruption. Risken för korruption i Castellums verksamhet har identifierats som störst framför allt i samband med stora upphandlingar. Som en del av utvärderingen i valet av leverantör är hållbarhet alltid ett bedömningskriterium som viktas in i valet av leverantör. Castellum har också en uppförandekod för leverantörer som tillämpas i samtliga upphandlingar och i alla samarbeten med leverantörer. Kraven på leverantörer gäller miljö, arbetsmiljö och säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt affärsetik och antikorruption.