Logotype

Castellum 2021 i korthet

Den hållbara staden

Åtaganden i den hållbara staden 2030

Planeten

Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Framtidssäkring

Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

Välbefinnande

Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Uppförande

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

LÖPANDE MÅL UTFALL 2021
1 % vatten­besparing per år3) –6 %
2,5 % energieffektivisering per år3)0 %
100 % fossiloberoende fordon100 %
All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras100 %
Tillföra ekosystem­tjänster i större projekt100 %
Återbruk i alla projekt5)
<2 % korttidssjukfrånvaro1,10 %
<3 % långtidssjukfrånvaro1,80 %
4 % av medarbetarna ska vara lärlingar4 %
Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt100 %
100 % av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden93 %
Noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer5)
MÅL ÅR 2025UTFALL 2021
22 % lägre energiförbrukning jmf 2015–11 %
100 solcellsanläggningar inom solcellsprogrammet 100 på sol55 st
75 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100 kWh/m2 , år67 %
50 % av beståndet hållbarhetscertifierat48 %
40–60 % jämställt i samt­­liga yrkeskategorierkvinnor 43 %4) män 57 %4)
20 % av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund9 %
MÅL ÅR 2030UTFALL 2021
Netto-­noll koldioxid utsläpp, godkänt enligt Science Based Target. Uppnås genom följande färdplaner:
• Netto-noll inom Fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2)1,5 kg/kvm1)
• Netto-noll inom Projektutveckling (Scope 3)–15 %2)
100 % icke-fossil energi95 %
100 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/m2 , år31 %
Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt5)

1. Mål 2021 var 1,2 kg/kvm.
2. Mål perioden 2021-2024 är 15 % minskade utsläpp.
3. I jämförbar portfölj (like-for-like).
4. Se fullständig redogörelse på sida 29 i Årsredovisningen.
5. Implementering 2022.