Legal årsredovisning

Den legala årsredovisningen, som innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter, omfattar sidorna Strategi, trender och marknad, Castellums verksamhet, Castellumaktien, Hållbarhet, Risk, Bolagsstyrningsrapport och Finansiell information. Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande belopp föregående år. EPRA:s nyckeltal (European Public Real Estate Association) redovisas under avsnittet Castellumaktien. Beräkning och definitioner av finansiella/alternativa nyckeltal finns på sidorna Finansiella nyckeltal.

Castellum redovisar i enlighet med GRI Standards, nivå core. Hållbarhetsredovisningen, som har översiktligt granskats av revisorer, framgår av sidhänvisningar i GRI-index på sidan GRI-index. GRI-index refererar till Castellums hållbarhetsdata 2019 samt till fördjupad hållbarhetsinformation på sidorna EPRA. EPRA-index presenteras på sidan EPRA-index och TCFD-index på sidan TCFD.

Castellums lagstadgade hållbarhetsrapport finns på följande sidor: affärsmodell sidorna Strategi, miljöfrågor sidorna Strategi, Fastighetsbestånd, Castellums projektportfölj, Hållbarhet, Hållbarhetsrisker och EPRA, sociala förhållanden och personalrelaterade frågor sidorna Strategi, Hållbarhet, Välbefinnande, Organisation och medarbetare, Hållbarhetsrisker, EPRA: Sociala indikatorer och Bakgrundsdata, respekt för mänskliga rättigheter sidorna Hållbarhetsarbete och åtagande, Hållbara staden, Uppförande, Organisation och medarbetare, Hållbarhetsrisker, Människan och Bakgrundsdata, antikorruption sidorna Hållbara staden, Uppförande, Hållbarhetsrisker, Compliance och Intern kontroll samt mångfald i styrelsen sidorna Valberedning.