TCFD

Rapportering enligt Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

För andra gången har Castellum anpassat bolagets rapportering enligt rekommendationerna i TCFD:s ramverk för att beskriva hur vi strategiskt arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter. I nedanstående tabell beskrivs omfattningen av rapporteringen och sidhänvisningar görs till respektive område. Castellum har under 2019 arbetat vidare med scenarioanalyser kopplade till klimatförändringarna, vilket redovisas på sidorna Hållbarhets­risker och klimat­relaterade risker.

STYRNING

 

STRATEGI

 

RISKHANTERING

 

INDIKATORER & MÅL

Rekommenderade upplysningar

 

Rekommenderade upplysningar

 

Rekommenderade upplysningar

 

Rekommenderade upplysningar

A. Styrelsens övervakning av klimatrelaterade risker och möjligheter.
Castellums agenda för den hållbara staden, Styrelse

 

A. Klimatrelaterade risker och möjligheter organisationen har identifierat.
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand, Risk- och riskhantering

 

A. Organisationens processer för att identifiera klimatrelaterade risker.
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand, Risk- och riskhantering, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker

 

A. Organisationens indikatorer för att utvärdera klimatrelaterade risker och möjligheter.
Strategi, Castellums agenda för den hållbara staden

B. Ledningens roll avseende bedömning och hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter.
Castellums agenda för den hållbara staden, Styrelse

 

B. Påverkan från risker och möjligheter på organisationens verksamhet, strategi och finansiella planering.
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand, Risk- och riskhantering

 

B. Organisationens processer för hantering av klimatrelaterade risker.
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand, Risk- och riskhantering, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker

 

B. Utsläpp av Scope 1, 2 och 3 enligt Greenhouse Gas Protocol.
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

 

 

C. Beredskapen av organisationens strategi med hänsyn till olika klimatrelaterade scenarier.
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand, Risk- och riskhantering

 

C. Integration av ovanstående processer i organisationens generella riskhantering.
Risk- och riskhantering, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker

 

C. Mål för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter.
Castellums agenda för den hållbara staden, Bakgrundsdata för GRI-upplysningar