Planeten

Fokusområdets inriktning

Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Mål

  • 15% energibesparing per kvm år 2025 jämfört med index 2015 och en energieffektivisering om minst 1,5% per år i like-for-like portföljen
  • Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030
  • 100% av alla fordon ska vara fossiloberoende 2020
  • 1% vattenbesparing per år i like-for-like portföljen

Utfall

  • 8% besparing (1%) jmf med 2015 och 8% minskning (3% ökning) i den jämförbara portföljen (like-for-like)
  • 77% (81%) minskade CO2-utsläpp från fastighetsförvaltning (Scope 1 och 2) sedan 2007*. För uppföljning av Scope 3 se sida Bakgrundsdata. 96% (95%) förnybar energi
  • 86% (62%) fossiloberoende fordon vilket följer mållinjen om att under 2020 uppnå 100%
  • 3% (1%) vattenbesparing

*As of 2019, Castellum reports the trends for scopes 1 and 2 separately from Scope 3.

Effektiv resursanvändning

Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är ambitiöst och pågår i hela verksamheten. Ambitionen att arbeta effektivt för att fastighetsbeståndet ska utvecklas till att bli mer hållbart har funnits med i bolaget sedan mitten av 90-talet. Detta arbete har gett resultat och Castellum är idag bland de mest hållbara i branschen.

För att framtidssäkra Castellums fastighetsportfölj och bidra till de av Castellum prioriterade globala hållbarhetsmålen som FN beslutat har Castellum satt upp flera utmanande mål. Byggnader ska energieffektiviseras, naturresurser ska användas med ökad effektivitet, biologisk mångfald i urbana miljöer ska öka, andelen förnybar energi förbättras och hänsyn tas till ändrade väderförhållanden. Castellum är engagerade i kundernas och myndigheternas klimatplaner och policies, står bakom internationella överenskommelser såsom Parisavtalet, visar ledarskap och påverkar i möjligaste mån branschen till att minska klimatpåverkan. Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100% klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige. Trots att vi ser goda möjligheter att ställa om utsläppen från fastighetsförvaltning (Scope 1 och 2) är det stora utmaningar att nå klimatneutralitet i Scope 3. Vi är idag långt ifrån alla lösningar på hur vi skall nå klimatneutralitet till 2030. Men vi vet att tuffa mål driver innovation.

Effektiviserad energianvändning

Castellum arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv teknik. Under det gångna året har vi genomfört 74 projekt omfattande 70 Mkr, i syfte att energieffektivisera. Energianvändningen inom koncernen följs systematiskt upp och analyseras därefter. De åtgärder som genomförs är prioriterade efter störst effektiviseringspotential.

Mål och utfall energianvändning per kvm

Absolut förbrukning per kvm för de fastigheter Castellum förvaltar

Mål och utfall energianvändning per kvm (Bar Graph)

Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljningen är -8%. Castellum började systematiskt mäta energi och uppvärmning år 2007, vilket därför används som jämförelseår.

Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Arbetet innebär besparingar av energi och tid samt ger kundnytta i form av bättre service genom förebyggande arbete. Idag är 424 fastigheter motsvarande 3 164 tkvm uppkopplade mot portalen.

Under 2019 har den normaliserade energianvändningen i det jämförbara beståndet (like-for-like) minskat med 8%. Effektiviseringen beror dels på ett aktivt arbete för att minska energianvändningen i Castellums byggnader, dels på ett mildare väder under 2019 jämfört med föregående år. Värmeanvändningen minskade under 2019 med 7% medan elanvändningen minskade med 10%. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med totalt 32% per kvm. Castellums förbrukning av värme om 60 kWh per kvm kan jämföras med branschgenomsnittet. Som branschgenomsnitt används Energimyndighetens referensvärde för uppvärmning av lokaler om 122 kWh per kvm. Detta innebär att Castellums byggnader är 51% mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler.

Koldioxidutsläpp fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2 market based)
Koldioxidutsläpp (Bar Graph)

Ökad andel av förnyelsebara bränslen

Av Castellums koldioxidutsläpp är 7% direkt påverkbara via olja, gas samt service-, förmåns- och poolbilar (Scope 1) medan resterande del är indirekt påverkbara, d v s köpt energi som fjärrvärme och el 93% (Scope 2).

För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen. I dagsläget finns fyra oljepannor kvar. Av Castellums kunder står ca 12% själva för värme och 23% för fastighetselen. Totalt är 1 720 kW solceller installerade på Castellums fastigheter, motsvarande 12 040 kvm solceller. Under 2019 har fyra större solcellsanläggningar byggts.

Uppvärmning med fjärrvärme medför att Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 27 fjärrvärmeverk, vilka står för 93% av koncernens utsläpp i Scope 1 och 2. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp av koldioxid per kWh, för att påverka dem att minska utsläppen. Övergång till grön fjärrvärme med förnybara bränslen pågår och motsvarar idag 59% av fjärrvärmeleverantörerna.

Under 2019 har koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2 ökat med 23% per kvm och sedan 2007 har de minskat 77% per kvm. Ökningen beror till stor del på att fjärrvärmeleverantörernas utsläpp ökat under året. Av Castellums totala energianvändning är 96% förnybar.

Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el i koncernen.

Flerårsöversikt energi, koldioxidutsläpp och vatten, 2015-2019
Absolut energi i MWh och CO2 i ton respektive intensitet anges i kWh per kvm, år och CO2 i kg per kvm

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

*

Denna uppställning inkluderar samtliga CO2utsläpp från fastighetsförvaltning, d v s scope 1 & 2. Fördjupad information om Castellums CO2utsläpp och fullständiga scope 3­utsläpp utöver fastig­ hetsförvaltning kan läsas på sidan Bakgrundsdata för GRI-upplysningar. Total energianvändning är summan av 1 och 3. Total energianvändning normalårskorrigerad är summan av 2 och 3.

Total energianvändning

 

316 239

 

88

 

349 014

 

97

 

343 140

 

94

 

342 918

 

98

 

239 731

 

90

Total energianvändning normalårskorrigerad

 

340 645

 

95

 

371 220

 

103

 

365 927

 

100

 

362 935

 

104

 

261 985

 

98

1. varav faktiskt uppvärmning

 

223 576

 

60

 

238 494

 

64

 

244 060

 

64

 

244 529

 

69

 

167 522

 

61

2. varav normalårskorrigerad uppvärmning

 

247 983

 

67

 

260 700

 

70

 

266 847

 

70

 

264 546

 

75

 

189 776

 

69

3. varav el och kyla

 

92 662

 

28

 

110 520

 

33

 

99 080

 

30

 

98 389

 

29

 

72 209

 

29

Totala CO2-utsläpp för fastighetsförvaltning*

 

6 222

 

1,5

 

5 037

 

1,2

 

7 255

 

1,7

 

8 355

 

1,9

 

11 359

 

3,4

varav scope 1

 

458

 

0,1

 

675

 

0,2

 

1122

 

0,3

 

608

 

0,1

 

639

 

0,2

varav scope 2 (market­based)

 

5 764

 

1,4

 

4 362

 

1,0

 

6 133

 

1,4

 

7 747

 

1,8

 

10 720

 

3,2

Total vattenanvändning

 

995 345

 

0,29

 

969 783

 

0,3

 

1 008 457

 

0,3

 

1 044 503

 

0,2

 

747 334

 

0,3

Fördelning koldioxidutsläpp
Fördelning koldioxidutsläpp (Pie Chart)
Fördelning av total energianvändning
Fördelning av total energianvändning (Pie Chart)

Minskad avfallsmängd

Att minska avfallsmängden som går till deponi genom att erbjuda källsortering är ett område som Castellum arbetat med länge. Uppföljningen av arbetet försvåras av att flera renhållningsbolag anlitas och att ett fåtal kan redovisa uppföljning i vikt. Dessutom skiljer sig kundernas verksamhet åt och därmed deras behov av avfallshantering. Statistik erhålls idag från 27% (24%) av renhållningsbolagen och Castellum arbetar aktivt för att öka mängden tillgänglig data. Statistiken innefattar avfall från byggnader som förvaltas av Castellum och inte avfall från projekt eller entreprenader.

Vattenförbrukning

Castellum använder vatten ur det kommunala systemet och arbetar med uppföljning och åtgärder för att minska förbrukningen.

Castellum antog under 2017 en målsättning om att vattenanvändningen per kvm ska minska med 1% per år i den jämförbara portföljen (like-for-like) till 2030. I den jämförbara portföljen är besparingen 3% jämfört med 2018.