GRI-index

Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards, nivå Core. Hänsyn har tagits till GRI:s branschspecifika tillägg för bygg- och fastighetssektorn. Hållbarhetsredovisningen presenteras årligen. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågor under 2019. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Samtliga rapporterade GRI Standards moduler avser version 2016. Redovisningen har översiktligt granskats av Deloitte. Senaste hållbarhetsrapporten offentliggjordes i februari 2019.

Generella standardupplysningar

GRI 102: Organisationsprofil, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Organisationsprofil, 2016

 

 

102-1

 

Organisationens namn

 

Övergripande struktur för bolagsstyrning

102-2

 

Viktiga varumärken, produkter och tjänster

 

Strategi

102-3

 

Organisationens huvudkontor

 

Not 1 Redovisningsprinciper

102-4

 

Verksamhetsländer

 

Not 2 Rörelsesegment

102-5

 

Ägarstruktur och bolagsform

 

Castellumaktien
Not 1 Redovisningsprinciper

102-6

 

Marknader

 

Castellums marknader
Castellums kundportfölj och affärsfokus

102-7

 

Organisationens storlek

 

Detta är Castellum
Castellums marknader
Organisation och medarbetare
Ekonomisk redovisning

102-8

 

Personalstyrka

 

Organisation och medarbetare

102-9

 

Leverantörskedja

 

Framtidssäkring

102-10

 

Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörkedja

 

Framtidssäkring
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

102-11

 

Tillämpning av försiktighetsprincipen

 

Castellums agenda för den hållbara staden

102-12

 

Externa initiativ

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Uppförande
Castellums hållbarhetsutmärkelser 2019

102-13

 

Medlemskap

 

Castellums projektportfölj
Planeten
Uppförande

GRI 102: Strategi och analys, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Strategi och analys, 2016

 

 

102-14

 

Uttalande från högsta beslutsfattare

 

Ett gyllene årtionde!
Ordförandeord 2019

GRI 102: Etik och integritet, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Etik och integritet, 2016

 

 

102-16

 

Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Uppförande

GRI 102: Styrning, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Styrning, 2016

 

 

102-18

 

Styrningsstruktur

 

Övergripande struktur för bolagsstyrning
Valberedning
Styrelse
Ersättningsutskott
Revisions- och finansutskott
Verkställande direktör och koncernledning
Compliance (regelefterlevnad) och intern kontroll
Intern kontroll

102-22

 

Sammansättning av styrelse

 

Styrelse
Ersättningsutskott
Revisions- och finansutskott

102-24

 

Tillsättning av styrelse

 

Övergripande struktur för bolagsstyrning

102-25

 

Hantering av intressekonflikter

 

Valberedning

GRI 102: Intressentengagemang, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Intressentengagemang, 2016

 

 

102-40

 

Intressentgrupper

 

Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

102-41

 

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

 

Organisation och medarbetare

102-42

 

Identifiering och urval av intressentgrupper

 

Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

102-43

 

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

 

Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

102-44

 

Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa

 

Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

GRI 102: Redovisningsprofil, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Redovisningsprofil, 2016

 

 

102-45

 

Enheter som ingår i rapporteringen

 

Not 24 Eventualförpliktelser

102-46

 

Process för att definiera redovisningens innehåll

 

Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar
Castellums agenda för den hållbara staden

102-47

 

Identifierade väsentliga områden

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

102-48

 

Reviderad information

 

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

102-49

 

Väsentliga förändringar

 

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

102-50

 

Redovisningsperiod

 

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

102-51

 

Datum för senaste redovisning

 

2019-02-01

102-52

 

Redovisningscykel

 

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

102-53

 

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll

 

Omslag bak

102-54

 

Uttalande om att redovisningen följer GRI standards

 

GRI-index

102-55

 

GRI-index

 

GRI-index

102-56

 

Externt bestyrkande

 

Bestyrkanderapport hållbarhet

GRI 201: Ekonomisk utveckling, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Ekonomisk utveckling, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Bolagsstyrningsrapport

201-1

 

Skapat och distribuerat ekonomiskt värde

 

Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

201-3

 

Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden

 

Not 1 Redovisningsprinciper
Not 11 Inkomstskatter

GRI 205: Antikorruption, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Antikorruption, 2016

 

 

*

Redovisas ej fullt ut enligt GRI Standards

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Uppförande
Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker
Intern kontroll

205-3

 

Antal fall av korruption*

 

Uppförande

GRI 302: Energi, 2016

GRI 303: Vatten, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Vatten, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Castellums agenda för den hållbara staden
Planeten
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

303-1

 

Vattenanvändning per källa

 

Planeten
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA
EPRA: Miljöindikatorer

CRE2

 

Vattenintensitet i byggnader

 

Planeten
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA
EPRA: Miljöindikatorer

GRI 305: Utsläpp, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Utsläpp, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums projektportfölj
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Castellums agenda för den hållbara staden
Planeten
Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker

305-1

 

Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)

 

Planeten
EPRA: Miljöindikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

305-2

 

Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2)

 

Planeten
EPRA: Miljöindikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

305-3

 

Övriga indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3)

 

Planeten
EPRA: Miljöindikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

305-4

 

Växthusgasutsläppsintensitet i byggnader

 

Planeten
EPRA: Miljöindikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

GRI 306: Avfall, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Avfall, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums projektportfölj
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Castellums agenda för den hållbara staden
Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

306-2

 

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod*

 

Planeten
EPRA: Miljöindikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

*

 

Redovisas ej fullt ut enligt GRI Standards

 

 

GRI 307: Efterlevnad miljö, 2016

GRI 308: Utvärdering av leverantörer avseende miljö, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Utvärdering av leverantörer avseende miljö, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Framtidssäkring

308-1

 

Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier*

 

Framtidssäkring
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

GRI 401: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Människan

401-1

 

Personalomsättning

 

Organisation och medarbetare

GRI 403: Hälsa och säkerhet, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Hälsa och säkerhet, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Framtidssäkring
Organisation och medarbetare
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

403-2

 

Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador

 

Organisation och medarbetare
EPRA: Sociala indikatorer
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

GRI 404: Utbildning, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Utbildning, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums agenda för den hållbara staden
Organisation och medarbetare

404-1

 

Träning och kompetensutveckling*

 

Organisation och medarbetare
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

404-3

 

Utvecklingssamtal*

 

Organisation och medarbetare
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

*

 

Redovisas ej fullt ut enligt GRI Standards

 

 

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Mångfald och lika möjligheter, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Castellums agenda för den hållbara staden
Välbefinnande
Organisation och medarbetare
Valberedning
Ersättningsutskott
Intern kontroll

405-1

 

Sammansättning av företaget

 

Välbefinnande
Organisation och medarbetare
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

405-2

 

Löneskillnad mellan könen

 

EPRA: Sociala indikatorer

GRI 413: Lokala samhällen, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Lokala samhällen, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums agenda för den hållbara staden
Uppförande

413-1

 

Bolagets påverkan på samhällen där verksamhet bedrivs

 

Castellums fastighetsbestånd 2019
Uppförande

GRI 414: Utvärdering av leverantörer avseende samhälle, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Utvärdering av leverantörer avseende samhälle, 2016

 

 

*

Redovisas ej fullt ut enligt GRI Standards

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums projektportfölj
Castellums agenda för den hållbara staden
Välbefinnande
Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker
Övergripande struktur för bolagsstyrning
Intern kontroll
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

414-2

 

Negativ social påverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder*

 

Framtidssäkring
Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Kunders hälsa och säkerhet, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Castellums fastighetsbestånd 2019
Castellums hållbarhetsarbete och åtagand
Castellums agenda för den hållbara staden
Framtidssäkring
Välbefinnande
Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker
Uppförande

416-1

 

Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter

 

Castellums fastighetsbestånd 2019

416-2

 

Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet

 

Uppförande

CRE: Produktansvar, 2016

GRI-referens

 

 

 

Sida/Hänvisning

 

 

Produktansvar, 2016

 

 

103-1, 103-2, 103-3

 

Hållbarhetsstyrning

 

Strategi
Castellums fastighetsbestånd 2019
Castellums agenda för den hållbara staden
Framtidssäkring

CRE8

 

Hållbarhetscertifieringar för ny-, om- och tillbyggnation

 

Strategi
Castellums fastighetsbestånd 2019
Framtidssäkring
EPRA: Miljöindikatorer