Bakgrundsdata för GRI-upplysningar

I denna del redogör vi för de metoder, antaganden, och omvandlingsfaktorer som använts för att ta fram Castellums GRI-upplysningar. Utöver det redovisas kompletterande tabeller och information till årsredovisningen samt beskrivning av utelämnad information.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Castellum genomför kontinuerligt dialoger med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse som visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum. Tillfrågade intressenter är de som anses ha störst påverkan på bolaget eller som påverkas mest av vår verksamhet.

Utöver denna intressentdialog har Castellum en löpande dialog angående hållbarhetsrelaterade frågor vid styrelsemöten, träffar med aktieägare och i den dagliga kontakten med kunder, anställda och leverantörer.

Castellums viktigaste frågor utifrån intressentgruppsperspektiv

Intressentgrupp

 

Viktigaste frågor

Tabellen visar de viktigaste frågorna som Castellums mest centrala intressentgrupper framförde i intressentdialogen som genomfördes under hösten 2016 och uppdaterades 2018. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter.

KUNDER

 

 • Effektiviserad resursanvändning
 • Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer
 • Miljöcertifiering av byggnader

STYRELSE

 

 • Effektiviserad resursförbrukning
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats
 • Miljöcertifiering av byggnader

LEVERANTÖRER

 

 • Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer
 • Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
 • Investera mer i förnyelsebar energi

KONCERNLEDNING

 

 • Effektiviserad resursförbrukning
 • Arbeta för mer mångfald och jämställdhet
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats

MEDARBETARE

 

 • Effektiviserad resursförbrukning
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats
 • Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer
Väsentliga hållbarhetsområden för Castellum och hur de korrelerar med GRI Standards

Castellums hållbarhetsaspekt

 

GRI Standards område

Tabellen visar hur Castellums egna hållbarhetsaspekter korrelerar med aspekterna i GRI Standards. Vissa av Castellums hållbarhetsaspeketer anses viktiga för bolagets hållbarhetsarbete och sträcker sig därför utanför GRI:s rapporteringssystem.

Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna

 

Utsläpp

Anti-korruption

 

Anti-korruption

Mångfald och lika möjligheter

 

Mångfald och lika möjligheter

Betala adekvat skatt

 

Ekonomisk utveckling

Effektiv resursanvändning (energi, vatten och material)

 

Energi, vatten, lagefterlevnad miljö

Erbjuda en attraktiv arbetsplats

 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, utbildning, hälsa och säkerhet

Granska leverantörer avseende arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö

 

Leverantörsutvärdering avseende påverkan på samhälle och miljö

Hållbar finansiering, t ex "gröna obligationer"

 

Hälsosamma lokaler som ökar våra hyresgästers välbefinnande

 

Kunders hälsa och säkerhet

Investera mer i förnyelsebar energi

 

Energi

Miljöcertifiering av byggnader

 

Produktansvar

Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer

 

Samarbeta med kunder för att uppnå bättre hållbarhetsprestanda

 

Skapa attraktiva lokalsamhällen, t ex erbjuda lärlingsplatser

 

Lokala samhällen

Skapa förutsättningar för källsortering

 

Avfall

Skapa smartare arbetsplatser genom modern teknik, t.ex tjänster för att dela på kontorsplatser

 

Öka mängden grönytor och ekosystemtjänster

 

Påverkan på omvärlden

Många av Castellums hållbarhetsaspekter har en påverkan utanför bolagets juridiska ramar, exempelvis hos våra kunder, leverantörer och i de samhällen där vi är verksamma. Castellum redovisar bakgrundsbeskrivning för respektive väsentlig hållbarhetsaspekt och var den har sin påverkan i bolagets värdekedja. Se Castellums GRI-index för hänvisningar till upplysningar avseende hållbarhetsstyrning.

Väsentlighetsanalys

Resultatet av den genomförda intressentdialogen i kombination med bolagets väsentlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på följande områden. Dessa finns även samlade i Castellums agenda för den hållbara staden.

Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Uppförande

Hur vi ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang.

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys (Special)

Hälsa och säkerhet, GRI 403-2

Castellum har haft 7 skador hos medarbetare och 11 hos leverantörer.

Castellums arbetsrelaterade skador hanteras enligt fastställda rutiner. Om någon medarbetare råkar ut för arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall i arbetet eller om något tillbud inträffar i arbetet, så ska region-VD, berörd chef och HR-ansvarig samt arbetstagaren gemensamt utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Region-VD alternativt berörd chef skall utan dröjsmål anmäla det inträffade till Arbetsmiljöverket. Region-VD är även ansvarig för att rapportera arbetsrelaterade skador till Castellums juridikavdelning. Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga framtida olyckor.

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod, 306-2

Castellum bryter inte ner avfallsinformation fullt ut per typ eller hanteringsmetod då vi idag inte har tillgång till denna information på den detaljnivån. Informationen kommer utvecklas kommande år i takt med att vi har möjlighet att få mer fullständig information från leverantörerna.

Jämlikhet, GRI 405-1

Sammansättning av företaget

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

Tabellen visar sammansättning av företaget uppdelat på kön och ålder för olika nivåer av företaget. Castellum följer inte upp anställdas minoritetstillhörighet.

Styrelse

 

 

 

 

 

7

 

57%

 

7

 

57%

Under 30 år

 

 

 

 

 

 

30–50 år

 

1

 

100%

 

1

 

100%

 

1

 

100%

Över 50 år

 

6

 

50%

 

6

 

50%

 

6

 

50%

Ledning

 

 

 

 

 

9

 

44%

 

9

 

56

Under 30 år

 

 

 

 

 

 

30–50 år

 

5

 

40%

 

6

 

67%

 

5

 

60%

Över 50 år

 

2

 

50%

 

3

 

0%

 

4

 

50%

Övriga anställda

 

 

 

 

 

374

 

42%

 

384

 

38%

Under 30 år

 

48

 

47%

 

32

 

29%

 

51

 

31%

30–50 år

 

218

 

45%

 

198

 

54%

 

215

 

44%

Över 50 år

 

154

 

28%

 

145

 

27%

 

118

 

31%

Energi, GRI 302-1

Energislag

 

Absolut energi­
användning 2019

 

Förnybar andel

All energiförbrukning redovisas i MWh. För att räkna om energiförbrukningen från MWh till GJ, använd omräkningsfaktorn 3,6. Castellum använder ingen ånga.

Fastighetsel

 

76 895

 

100%

El – Geo-värme och kyla

 

1 316

 

100%

El – Direktel

 

522

 

100%

Total elkonsumtion

 

78 733

 

100%

Biogas

 

2 714

 

100%

Total bränslekonsumtion från förnybara bränslen

 

2 714

 

100%

Naturgas

 

223

 

0

Olja

 

86

 

0

Total bränslekonsumtion från ickeförnybara bränslen

 

309

 

0

Fjärrvärme

 

218 716

 

95%

Fjärrkyla

 

15 767

 

99%

Total energianvändning

 

316 238

 

96%

Utsläpp, GRI 305-1, 305-2 och 305-3

Vi följer årligen upp våra växthusgasutsläpp enligt ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Basår 2017 är valt för Castellum Science Based Target om netto noll CO2-utsläpp år 2030. Detta eftersom det var det första året då en fullständig scope 3-inventering kunnat genomföras. För scope 1 och 2 samt för tjänsteresor finns data tillbaka till 2007 att jämföra med. Tabellen nedan redovisar vilka aktiviteter, antaganden och omvandlingsfaktorer som ligger till grund för redovisning av Castellums energiförbrukning och växthusgasutsläpp.

Uppföljning av leverantörer, GRI 308-1

Castellum har inte möjlighet att rapportera kvantitativ data för antalet leverantörsgranskningar innehållandes miljökriterier; vi rapporterar endast kvalitativt för hur vi arbetar för att påverka våra leverantörer inom miljöområdet. Castellum utreder möjligheterna att implementera en koncerngemensam modell avseende uppföljning hur miljökrav ska hanteras. Det finns idag inga beslut på att denna modell ska anpassas utifrån kraven i GRI.

Social påverkan i leverantörskedjan, GRI 414-2

Castellum har inte möjlighet att rapportera kvantitativ data för leverantörsutvärderingar avseende påverkan på samhället, vi rapporterar endast i viss mån för koncernens negativa och positiva påverkan i leverantörskedjan och hur vi vill påverka med hjälp av vår uppförandekod. Castellum har en ambition att på lång sikt ta fram en koncerngemensam modell för hur uppföljning avseende leverantörernas påverkan på samhället ska hanteras. Det finns idag inga beslut på att denna modell ska anpassas utifrån kraven i GRI.

Fullständig inventering av växthusgasutsläpp

Absoluta utsläpp anges i ton CO2-eq och intensitet i kg per kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

2018

 

2017 (base year)

 

Method for calculation*

Base year of 2017 is choosen for Castellums Science Based Target due to that is the first year that Castellum has been able to do a full inventory of scope 3 greenhouse gas emission. No exclusion of essential greenhouse gases has been made.

*)

According to GHG Protocol Corporate Value Chain Standard

**)

The following types of scope 3 emissions are not relevant for Castellum (approved by the Science Based Target initiative): 2. Capital goods, 3. Fuel and energy-related activities, 9. Downstream transportation & distribution, 10. Processing of sold products, 11. Use of sold products, 12. End-of-life treatment of sold products, 14. Franchises, 15. Investments

 

 

Absolute

 

Intensity

 

Absolute

 

Intensity

 

Absolute

 

Intensity

 

 

Scope 1 Includes natural gas, oil, refrigerants and fuels for company cars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct emissions

 

458

 

0,1

 

675

 

0,2

 

1 122

 

0,3

 

Fuel-based method

Biogenic-emissions

 

535

 

0,1

 

664

 

0,2

 

924

 

0,2

 

Fuel-based method

Scope 2 Includes electricity, district heating and cooling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Market-based method

 

5 764

 

1,4

 

4 362

 

1,0

 

6 133

 

1,4

 

Fuel-based method

Location-based method

 

37 222

 

8,7

 

47 818

 

11,3

 

48 560

 

11,1

 

Fuel-based method

Scope 1+2 (Market-based)

 

6 222

 

1,5

 

5 036

 

1,2

 

7 255

 

1,7

 

Fuel-based method

Scope 1+2 (Location-based)

 

37 680

 

8,9

 

48 492

 

11,5

 

49 682

 

11,3

 

Fuel-based method

Scope 3 Includes all other relevant indirect emissions**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Purchased goods and services

 

266 860

 

62,7

 

273 279

 

64,6

 

322 279

 

73,6

 

Spend-based method

4. Upstream transportation and distribution

 

173

 

0,0

 

166

 

0,0

 

289

 

0,1

 

Spend-based method

5. Waste generated in operations

 

2 161

 

0,5

 

2 038

 

0,5

 

1 839

 

0,4

 

Spend-based method

6. Business travel

 

127

 

0,0

 

151

 

0,0

 

138

 

0,0

 

Distance-based method

7. Employee Commuting

 

166

 

0,0

 

159

 

0,0

 

155

 

0,0

 

Average-based method

8. Upstream leased assets

 

68

 

0,0

 

59

 

0,0

 

51

 

0,0

 

Spend-based method

13. Downstream leased assets

 

54

 

0,0

 

54

 

0,0

 

54

 

0,0

 

Average-based method

Biogenic-emissions

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope 3

 

269 608

 

63,4

 

275 905

 

65,2

 

324 806

 

74,1

 

 

Utbildning, GRI 404-1

Castellum bryter inte ner utbildningstimmar per kön och yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information på personnivå. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett koncerngemensamt HR-system.

Utvecklingssamtal, GRI 404-3

Castellum bryter inte ner utvecklingssamtal per yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information på personnivå. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett koncerngemensamt HR-system.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde, GRI 201-1

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

Mkr

 

Mkr

 

Mkr

Direkt skapat ekonomiskt värde

 

5 821

 

5 577

 

5 182

Intäkter

 

5 821

 

5 577

 

5 182

Fördelat ekonomiskt värde

 

4 512

 

4 147

 

4 119

Driftskostnader

 

1 466

 

1 400

 

1 408

Utdelningt till aktieägare

 

1 667

 

1 448

 

1 366

Löner och ersättningar till medarbetare

 

427

 

382

 

353

Ränta till finansiärer

 

782

 

835

 

885

Skatt till staten

 

165

 

74

 

96

Bidrag till lokalsamhället

 

5

 

8

 

11

Behållet ekonomiskt värde

 

1 309

 

1 430

 

1 063

Scope

 

Aktivitet

 

Aktivitetsdata

 

Omvandlingsfaktor

1Eftersom fjärrvärmeleverantörernas omvandlingsfaktorer för föregående år, 2019, först beräknas under 2020 används 2018 års omvandlingsfaktorer för utsläpp kopplat till traditionell fjärrvärme.

Scope 1

 

Förbrukning av olja i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik avseende förbrukning i de fastigheter som värms med olja.

 

Eldningsolja: 0,28 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Förbrukning av naturgas i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik avseende förbrukning i de fastigheter som värms med naturgas.

 

Naturgas: 0,203 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Tjänsteresor med företagsbilar.

 

Resor med företagsbil utgår ifrån avläsning av mätarställningar. Växthusgasutsläpp baseras på körd sträcka och medelförbrukning blandad körning för respektive bil.

 

Bensin: 0,0002375 ton CO2e/km
Diesel: 0,0002798 ton CO2e/km
Biobränsle: 0 ton CO2e/km
Fordonsgas: 0,0000505 ton CO2e/km
Laddhybrid: 0,00005 ton CO2e/km
Elfordon: 0 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Köldmedia.

 

Utsläpp från köldmedia hämtas från respektive fastighets enligt lag obligatoriska köldmediarapport.

 

Statistik från Svensk Kyl & Värmepumpsföreningen. Datan redovisas med anknytning till f-gasförordningen, EU/517/2014 och tillhörande svensk lagstiftning, som förklaras utifrån gällande praxis.

Scope 2

 

Förbrukning av el i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för elanvändningen.

 

Ursprungsmärkt förnybar el: 0 g CO2e/MWh Residualmix: 0,00025076 ton CO2e/km
Källa: Energimarknadsinspektionen

Scope 2

 

Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärmeförbrukningen justeras utifrån SMHI:s graddagar och vakansgrad.

 

Statistik från respektive leverantör av fjärrvärme.1

Scope 3

 

Tjänsteresor taxi.

 

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

 

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assesment Report

Scope 3

 

Tjänsteresor flyg.

 

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

 

Norden: 0,000171 ton CO2e/km
Europa: 0,000092 ton CO2e/km
Världen: 0,000083 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assessment Report

Scope 3

 

Tjänsteresor tåg.

 

Majoriteten av data från leverantörer.

 

0,00000022 ton CO2e/km
Källa: SJ

Scope 3

 

Privata fordon i tjänst.

 

Intern uppföljning av körda kilometer i tjänst med privat fordon.

 

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC Fifth Assesment Report

Scope 3

 

Anställdas pendling.

 

Anställdas pendling i km estimeras utifrån data från Trafikanalys som kombinerades med emissionsfaktorer från Naturvårdsverket.

 

Källa: Naturvårdsverket och Trafikanalys

Scope 3

 

Nedströms hyrda tillgångar.

 

Beräknas genom schablon av hyresgästers energianvändning.

 

Residualmix: 0,00025076 ton CO2e/km
Källa: BELOK, Energimarknadsinspektionen

Scope 3

 

Övriga växthusgasutsläpp.

 

Koldioxidpåverkan beräknades utifrån hur mycket som spenderas på leverantörer från olika industrisektorer (t ex transport, resor, konsulttjänster etc). Utsläppen beräknas sen genom sektordata från World Input Output Database (WIOD), enligt Greenhouse Gas protokollets rekommendationer för en Scope 3 screening.

 

Källa: World Input Output Database (WIOD) 2013