Not 12 Personal och styrelse

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Antal anställda

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Medelantal anställda

 

420

 

388

 

74

 

51

varav kvinnor

 

163

 

164

 

41

 

32

varav Finland

 

1 (0)

 

 

 

varav Danmark (varav kvinnor)

 

13 (14)

 

10 (4)

 

 

Löner, arvoden och förmåner

Under 2019 hade moderbolaget 7 (7) styrelseledamöter, varav 4 (4) kvinnor, medan antalet styrelseledamöter i koncernens samtliga bolag uppgick till 14 (20), varav 5 (8) kvinnor. Koncernen hade vid årsskiftet 9 (8) ledande befattningshavare, varav 4 (3) kvinnor. Totala antalet personer i dotterbolagens samtliga ledningsgrupper och koncernens ledande befattningshavare uppgick till 37 (35) personer, varav 14 (15) kvinnor.

 

 

Koncern

 

Moderbolaget

Löner, arvoden och förmåner

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Styrelseordförande

 

1,1

 

1,0

 

1,1

 

1,0

Övriga styrelseledamöter

 

2,9

 

2,5

 

2,9

 

2,5

Verkställande direktören

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlön

 

4,7

 

4,6

 

4,7

 

4,6

Rörlig ersättning

 

2,3

 

4,7

 

2,3

 

4,7

Förmåner

 

0,1

 

0,0

 

0,1

 

0,0

Övriga ledande befattningshavare

 

 

 

 

 

 

 

 

koncern: 9 (8), moderbolaget: 5 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlön

 

15,1

 

14,6

 

10,1

 

6,5

Rörlig ersättning

 

5,9

 

8,0

 

2,9

 

3,0

Förmåner

 

0,5

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Övriga anställda

 

256,4

 

218,4

 

53,1

 

34,1

Summa

 

289,0

 

254,3

 

77,4

 

56,6

Avtalsenliga pensionskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkställande direktör

 

1,4

 

1,4

 

1,4

 

1,4

Övriga ledande befattningshavare (9 resp 5)

 

4,9

 

4,5

 

3,3

 

2,0

Övriga anställda

 

31,7

 

36,7

 

7,0

 

4,8

Summa

 

38,0

 

42,6

 

11,7

 

8,2

Lagstadgade sociala kostnader inkl. löneskatt

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens ordförande

 

0,3

 

0,3

 

0,3

 

0,3

Övriga styrelseledamöter

 

0,9

 

0,8

 

0,9

 

0,8

Verkställande direktör

 

2,6

 

3,3

 

2,6

 

3,3

Övriga ledande befattningshavare (9 resp 5)

 

7,9

 

8,0

 

5,0

 

3,5

Övriga anställda

 

88,2

 

72,3

 

18,4

 

11,9

Summa

 

99,9

 

84,7

 

27,2

 

19,8

Totalt

 

426,9

 

381,6

 

116,3

 

84,6

Ersättning styrelse

Styrelsens ersättning beslutades av årsstämman 2019 att utgå med 3 895 tkr, varav 985 tkr till styrelsens ordförande och 410 tkr till envar av övriga styrelseledamöter. Ersättning för utskottsarbete tillkommer med totalt 450 tkr. Beloppen sträcker sig från årsstämman 2019-03-21 till och med årsstämman 2020-03-19.

Ersättning till styrelsen

 

2019

 

2018

Charlotte Strömberg

 

1 076

 

958

Per Berggren

 

451

 

410

Anna-Karin Hatt

 

451

 

410

Christer Jacobson

 

401

 

365

Christina Karlsson Kazeem

 

401

 

365

Nina Linander

 

551

 

503

Johan Skoglund

 

476

 

434

Totalt

 

3 959

 

3 444

Koncernledning

Vid årsskiftet ingick verkställande direktören, investeringsdirektör och vice verkställande direkt, ekonomi- och finansdirektör, kommunikationsdirektör och chef logistik i Castellum AB, samt de fyra verkställande direktörerna i regionerna.

Ersättning och förmåner

Ersättning och förmåner till koncernledningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningen består dels av en grundlön, dels av en rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram som beskrivs nedan. Den rörliga ersättningen kan över programmets treårsperiod uppgå till maximalt tre årslöner. Koncernledningen har ett incitamentsprogram som består av två delar:

  • En resultatrelaterad del som baseras på utfallet av förvaltningsresultatet jämfört med föregående år samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuella faktorer. För fullt utfall krävs en 10-procentig årlig tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie. Vid tillväxt i spannet 0–10% sker en linjär beräkning av incitamentet. Den resultatbaserade delen, som utbetalas som lön årsvis efter att bokslutet fastställts, kan maximalt uppgå till en halv årslön per år. Utfallet för 2019 blev 71% (88%) motsvarande en kostnad om 6 Mkr (10) inkl sociala avgifter. Programmet löpte ut vid utgången av 2019.
  • En aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med index för fastighetsaktier i Sverige, Eurozone och Storbritannien. För fullt utfall krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50% under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5%-enheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0–50% respektive 0–5%-enheter sker en linjär beräkning av incitamentet. Eventuell rörlig ersättning utbetalas som lön efter mätperioden juni 2017–maj 2020. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en och en halv årslön, motsvarande en kostnad för Castellum om 25 Mkr inklusive sociala kostnader. Per december 2019 var utfallet 75% (89%) motsvarande en kostnad om 15 Mkr (12) inklusive sociala avgifter. Slutlig avläsning och avräkning sker i maj 2020.

Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt. Utfallande rörlig ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön.

Pensioner

Personer i koncernledningen har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att under anställningstiden erlägga en årlig premie. Detta innebär att efter avslutad anställning har den anställde rätt att själv bestämma under vilken tid de tidigare avgiftsbestämda inbetalningarna och avkastning därpå tas ut som pension. Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga i koncernledningen är 65 år.

Uppsägning

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga 6 månader för verkställande direktören respektive 12 månader för övriga befattningshavare. Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstid utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet. Sådan avräkning sker inte beträffande verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om 12 fasta månadslöner som inte ska reduceras till följd av andra inkomster som den verkställande direktören erhåller.

Pensioner övriga anställda

Övriga anställda i Castellum har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att under anställningstiden erlägga en årlig premie. Detta innebär att den anställde efter avslutad anställning har rätt att själv bestämma under vilken tid de tidigare avgiftsbestämda inbetalningarna och avkastning därpå tas ut som pension. Undantag finns dock för ett 40-tal anställda som istället har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande betalningar till Alecta. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till Mkr (0). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån per december har vid årsredovisningens undertecknande ej offentliggjorts varför denna inte kan anges. Alectas senaste officiella konsolideringsnivå uppgick preliminärt för 2019 till 148% (159%). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för året uppgick till 3% (4%), varav andelen långtidssjukskrivna var 2% procentenheter (2%). Sjukfrånvaron för män och kvinnor var 3% (4%) respektive 3% (4%). Sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 29 år och yngre var 4% (3%), i åldersgruppen 30–49 år 3% (3%) medan den i åldersgruppen 50 år och äldre uppgick till 3% (5%). Moderbolagets sjukfrånvaro uppgick till 3% (2%), varav andelen långtidssjukskrivna var 1% (1%)