Organisation och medarbetare

På Castellum arbetar cirka 400 medarbetare. Huvuddelen av våra medarbetare möter våra kunder och arbetar med uthyrning och förvaltning av koncernens fastigheter via våra lokala organisationer. Vi är övertygade om att detta skapar bäst förutsättningar för tillväxt samt en företagskultur där medarbetare trivs och utvecklas och som bygger en stark och presterande företagskultur över tid.

En handlingskraftig organisation

Arbetet med att skapa ett gemensamt Castellum har pågått under de senaste åren. Vi har kommit en bra bit på vägen och harmoniserat interna processer och byggt en flexibel struktur som främjar erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Under 2019 har vi tagit nästa steg och fokus framöver ligger på att bygga en innovationskultur där medarbetarna utmanar såväl sig själva som sina kollegor i nytänkande idéer och ett proaktivt förhållningssätt. Detta tror vi bidrar till såväl ökad produktivitet som ökad trivsel och arbetsglädje.

420
antal anställda vid årets utgång, varav
 • 164 kvinnor och 256 män
 • 417 heltids- och 3 deltidsanställda
 • 409 tillsvidareanställda och 11 visstidsanställda
 • Andelen anställda med kollektivavtal var 100%

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår organisation. Vi tror att en gemensam struktur i kombination med en stark lokal närvaro skapar bäst affärsnytta.

Vår förståelse för kundernas specifika behov och vår kunskap om varje lokal fastighets- och hyresmarknads specifika kontext skapar handlingskraft – något som gör skillnad, främjar affärer och får medarbetare att växa.

Verksamheten är samlad under det koncerngemensamma varumärket Castellum och indelad i fyra geografiska regioner: Mitt, Väst, Öresund och Stockholm–Norr. Under 2018 etablerade vi oss även i Finland. På koncernnivå finns bolagets Finans-, Ekonomi- och IR-funktion med ansvar för frågor gentemot aktiemarknaden, t ex koncernrapportering och aktiemarknadsinformation, och mot kreditmarknaden, t ex upplåning och finansiell riskhantering. Även stödjande koncernfunktioner som IT, HR, Hållbarhet, Juridik, Transaktioner, Effektiv förvaltning, Logistik samt Kommunikation finns samlade på koncernnivå med förankring i den operativa verksamheten.

Åldersfördelning – antal anställda

 

 

Antal kvinnor

 

Antal män

 

Totalt

Exklusive styrelse

 

 

 

 

 

 

Under 30 år

 

23

 

25

 

48

30–50 år

 

98

 

120

 

218

Över 50 år

 

44

 

110

 

154

Samarbeten med konsulter och underleverantörer sker i de fall bolaget köper experttjänster, exempelvis avseende revision och i vissa fall vid arbetstoppar inom olika koncerngemensamma funktioner. Dessa samarbeten förekommer även i Castellums projektverksamhet och i samband med entreprenad för ny-, och ombyggnation.

Castellum har harmoniserade HR-processer när det gäller förmåner, anställningsvillkor samt incitamentssystem. Detta för att ytterligare stärka Castellumandan, öka rörligheten inom bolaget samt säkerställa en tydlig ersättnings- och incitamentsstruktur.

Ett bonusprogram som inkluderar samtliga medarbetare tillämpas där alla deltagare har möjlighet att få del av uppnådda resultatförbättringar. Detta bidrar till en inkluderande kultur där verksamhetsmålen är en naturlig del av vardagen.

Castellum ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och motiverade ledare som arbetar mot samma mål och därigenom uppfyller högt ställda förväntningar. Höga ambitioner är viktigt för att utvecklas. Bolaget arbetar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt ledare och medarbetare. För att stärka organisationen sker ett ständigt och lösningsorienterat arbete där medarbetare utmanar sig själva och sina kollegor för att utvecklas. Målet är att vara det bästa alternativet i val av fastighetspartner på alla marknader där bolaget är representerat. Castellum strävar hela tiden mot förbättringar samt är transparent och tydligt vad gäller förväntningar på alla som arbetar i koncernen. Konstruktiv uppföljning är en naturlig och ömsesidig del i relationen mellan ledare och medarbetare.

I sitt beslutsfattande är Castellum ett lösningsorienterat företag som arbetar målmedvetet och i ett högt tempo.

Castellum ser mångfald, inkludering och jämställdhet som viktiga tillväxtnycklar. Därför är dessa prioriterade frågor som vi arbetar med kontinuerligt. Castellums mångfalds- och jämställdhetsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. Vår ambition är att mångfalds- och jämställdhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i vår verksamhet.

Castellums värdegrund

Castellums strategiska riktning har samlats i bolagets strategiplan som löper över tre år. Koncernledningen är ytterst ansvarig för strategiplanen, vilken har presenterats för och antagits av styrelsen. Strategiplanen innehåller bolagets övergripande strategier och mål samt en handlingsplan för de kommande tre åren, där arbetet med Castellums kultur och värdegrund är en viktig del. Värdegrunden – Castellumandan – ger vägledning i vardagen och olika arbetssituationer kring vad man kan förvänta sig av en medarbetare på företaget och hur vi ska agera internt mot varandra.

Årets Castellumdag, där samtliga medarbetare var inbjudna, präglades av våra fyra värdeord. Castellumdagen verkar för att ge anställda som tillkommit under året en bra introduktion och alla medarbetare en möjlighet att knyta kontakter med kollegor runtom i landet. Castellumdagen har återkommit varje vår sedan 1999, och innehåller komponenter som workshops, inspirationsföreläsningar och presentationer från ledningsgruppen.

Anställdas data

Utbildning, antal personer

 

 

För mer detaljerad information om mångfald och jämställdhet se sidan Välbefinnande. Mångfald inom Castellum efter region 2019 samt Jämställdhet inom Castellum uppdelat enligt ovan.

Samtlig data i HR-avsnittet är baserad på faktisk data. Data är sammanställd och säkerställd av Castellums HR-avdelning. Regional nedbrytning för HR-data sker landsvis för Sverige. Eftersom Castellums verksamhet i Danmark och Finland personalmässigt är liten inkluderas dessa medarbetare i statistiken för Sverige.

Högskola

 

119

 

124

Gymnasium

 

47

 

122

Grundskola

 

1

 

7

 

 

 

 

 

Arbetsfördelning, antal personer

 

 

 

 

Förvaltning/kundvård

 

59

 

152

Affärs- och projektutveckling

 

15

 

28

Stödfunktioner

 

67

 

40

Chefer

 

9

 

13

Regionala ledningsgrupper

 

10

 

19

Koncernledning

 

4

 

4

 

 

 

 

 

Anställningstyp, antal personer

 

 

 

 

Heltidsanställda

 

162

 

255

Deltidsanställda

 

2

 

1

 

 

 

 

 

Anställningsform, antal personer

 

 

 

 

Tillsvidareanställda

 

158

 

251

Visstidsanställda

 

5

 

6

Castellums värdeord

 • Personliga
 • Passionerade
 • Proaktiva
 • Pålitliga

En arbetsplats där medarbetarna mår bra

Castellum värnar om medarbetarna och arbetar med friskvård genom aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden hälsoundersökning och en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Friskvård sker både förebyggande och rehabiliterande i syfte att främja fortsatt välmående hos medarbetarna. Korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg och motsvarar 1% (2%) varav 1% (2%) för kvinnor och 1% (2%) för män. Den totala sjukfrånvaron var fortsatt låg, 2,9% (3,8%).

Castellum värnar om både medarbetare och leverantörer och har ett ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas på grund av sitt arbete. Bolaget arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Castellum har även en uppförandekod för leverantörer där krav ställs på att de ska leva upp till samma krav som vi ställer på oss själva.

Förekomsten av arbetsskador är mycket låg hos Castellums medarbetare och motsvarar 1,7 skador per 200 000 arbetade timmar. Under året har arbetsskador hos medarbetarna bestått av klämskada, stukning och benskada samt skador vid transport från och till arbetet. Även för Castellums leverantörer: är siffran låg och under året har elva arbetsskador rapporterats. Följande typer av arbetsskada har under året uppstått hos leverantörer; fallolyckor, skärsår, benbrott, risk för att ha utsatts för luftburen asbest, klämskada, stukningar, trafikolycka och skada efter fallande objekt.

HR:s ambitioner

 • Stötta organisationens ledare med arbetsverktyg karakteriserade av logik, enkelhet och tydlighet. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • Arbeta lösningsfokuserat och med höga ambitioner i alla processer.
 • Stimulera till kontinuerlig utveckling och utbildning av ledare.
 • Verka för att Castellum är en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta aktivt med ledarskap, ledarförsörjning, kompetensutveckling, successionsfrågor och talangpool.

Fokus på mångfald och jämställdhet

För oss på Castellum är mångfald och jämställdhet viktigt. Mål kring dessa områden finns framtagna och är en del av koncernens hållbarhetsagenda, ”Den hållbara staden”. Dessa innebär att Castellum 2025 ska ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning på ledande positioner och samtliga yrkeskategorier (40–60%) samt att andelen medarbetare med internationell bakgrund ska öka för att långsiktigt spegla samhällets sammansättning.

För närvarande finns det god representation avseende jämställdhet på styrelse- och koncernledningsnivå i bolaget. Totalt sett var andelen kvinnor vid årsskiftet i bolaget 39% (42%). I Castellums riktlinjer för jämställdhet och mångfald finns konkreta handlingsplaner för att vi ska bli ett mer jämställt bolag. Idag råder det i vissa yrkesgrupper en relativt stor obalans, medan andra yrkesgrupper uppnår jämställdhetsmålet med god marginal.

Som en del i Castellums mångfaldsarbete ingår jämställda löner. Som återses i tabell Löneskillnad mellan könen är lönerna inom ramen för vad som anses jämställda. Detta bevakas kontinuerligt och om löneskillnader kan kartläggas som beror på kön sker åtgärder omgående.

Samarbeten och initiativ som vi är stolta över

 • Castellum deltar i praktikprogrammet Jobbsprånget som drivs av IVA (Kungliga Ingenjörs-och Vetenskapsakademien), där nyanlända akademiker med uppehållstillstånd får möjlighet att under fyra månader praktisera i näringslivet.
 • Castellum har under året inlett ett samarbete med My Dream Now. Samarbetet ger våra anställda möjlighet att engagera sig som mentorer och klasscoacher för elever i grundskola och gymnasium.
 • Under året har huvuddelen av Castellums medarbetare genomgått en e-learningutbildning kring mångfald och jämställdhet. Utbildningen är framtagen internt.

En arbetsplats med givande arbetsuppgifter och tydliga mål

Var 18:e månad genomförs en medarbetarundersökning där samtliga medarbetare får tycka till om Castellum som arbetsgivare, både ur ett medarbetar- och ledarperspektiv.

Senaste medarbetarundersökningen genomfördes i april 2019 och svarsfrekvensen var 87%. Av medarbetarna uppgav 91% att Castellum är en mycket bra arbetsplats. Castellums nöjd medarbetar-index (NMI) landade på 79% och är ett sammanvägt värde av samtliga frågor. Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som används för vidareutveckling av bolaget och av medarbetarna. Nästa medarbetarundersökning planeras att genomföras under tredje kvartalet 2020.

De faktorer som är utmärkande för Castellum är att medarbetare upplever att de har intressanta och givande arbetsuppgifter med starkt resultatfokus. Det främsta utvecklingsområdet är vår företagskultur.

Vi fortsätter också utvecklandet av våra chefer och ledare. 2019 genomfördes ett koncernövergripande ledarskapsprogram där 14 personer deltog.

Personalomsättning*

Personalomsättning

 

Antal anställda
2019

 

Andel kvinnor
2019

 

Antal anställda
2018

 

Andel kvinnor
2018

*

Castellum har övergått till beräkningsprincipen ‘Full Time Equivalent’, FTE, fr o m 2018. FTE tar hänsyn till faktisk arbetad tid under året och avdrag görs för exempelvis tjänstgöringsgrad och faktisk anställningstid under året. Exempel: en anställd som börjar sin anställning den 1 juli och arbetar 70% fram t o m den 31 december räknas som 0,35 FTE (anställd 50% av året och med tjänstgöringsgrad 70%)

Nyanställda under året

 

 

 

 

 

 

 

 

under 30 år

 

15

 

55%

 

4

 

49%

30–50 år

 

32

 

39%

 

18

 

52%

över 50 år

 

10

 

20%

 

2

 

68%

Totalt antal nyanställda

 

57

 

40%

 

23

 

53%

Andel nyanställda

 

14%

 

 

 

6%

 

 

Personalomsättning*

Personalomsättning

 

Antal anställda
2019

 

Andel kvinnor
2019

 

Antal anställda
2018

 

Andel kvinnor
2018

*

Castellum har övergått till beräkningsprincipen ‘Full Time Equivalent’, FTE, fr o m 2018. FTE tar hänsyn till faktisk arbetad tid under året och avdrag görs för exempelvis tjänstgöringsgrad och faktisk anställningstid under året. Exempel: en anställd som börjar sin anställning den 1 juli och arbetar 70% fram t o m den 31 december räknas som 0,35 FTE (anställd 50% av året och med tjänstgöringsgrad 70%)

Personer som slutat under året

 

 

 

 

 

 

 

 

under 30 år

 

8

 

59%

 

5

 

15%

30–50 år

 

21

 

75%

 

21

 

53%

över 50 år

 

7

 

35%

 

10

 

60%

Total antal personer som slutat

 

36

 

64%

 

36

 

49%

Andel personer som slutat

 

9%

 

 

 

10%

 

 

Engagemang, tydlighet och förväntan

Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation för att skapa engagemang och trivsel.

Medarbetarsamtal ska genomföras årligen för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Under 2019 har 78% (77%) av alla medarbetare haft medarbetarsamtal, varav 83% kvinnor och 75% män. Anledningen till att alla medarbetare inte har haft medarbetarsamtal under 2019 beror främst på en större mängd nyanställda, vilka ännu inte haft sitt första medarbetarsamtal.

Att stärka koncernen genom ett ständigt förbättringsarbete, s k best practice, är en kontinuerlig process. Inom koncernen sker ett gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan regionerna för att göra kompetens tillgänglig i hela organisationen. De gemensamma utvecklingsgrupperna ger förutsättningar för fortsatt förbättring och i grupperna ingår deltagare som representerar samtliga regioner. Grupperna diskuterar regelbundet frågor inom specifika områden såsom uthyrning, IT, drift, projektutveckling, hållbarhet, kommunikation, inköp och personal.

Arbetet i dessa projektgrupper har blivit en central del av det interna utvecklingsarbetet som drivs inom koncernen. I dessa sammanhang drar vi nytta av vår nya organisationsstruktur som lämpar sig mycket väl för denna typ av samarbete. I koncernen finns även ett intranät där erfarenheter och kunskap enkelt kan delas mellan medarbetare oavsett geografisk hemvist.

Viktigast i erfarenhetsutbytet är att inspirera och lära av varandra och kontinuerligt träffas i olika grupper internt för kunskapsutbyte. Dessa träffar värdesätts internt.

I Castellum bedrivs kompetensutveckling såväl internt som externt. Kompetensutveckling har en bred definition inom Castellum. Det kan vara utbildning som är anpassad till respektive medarbetares arbetsuppgifter, men även utbildning inom områden som koncernen fokuserar på. Totalt under året har 8 914 utbildningstimmar genomförts på Castellum, vilket innebär ca 21 timmar per medarbetare.

Sjukfrånvaro 2019

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Total

För mer information om arbetsskador, incidenter och relaterad frånvaro, se sidan EPRA: Sociala indikatorer.

*

Långtidsfrånvaro är Castellums tolkning av GRI:s begrepp Lost-day rate.

**

Stressrelaterad sjukfrånvaro är Castellums tolkning av GRI:s begrepp Occupational disease rate.

Sjukfrånvaro Castellum

 

2,6%

 

3,4%

 

2,9%

varav korttidsfrånvaro

 

1,0%

 

0,9%

 

1,0%

varav långtidsfrånvaro* (börjar beräknas efter dag 15)

 

1,6%

 

2,4%

 

1,9%

Antal fall av stressrelaterad sjukfrånvaro** i Castellum, antal fall per 200 000 timmar

 

0,8

 

2,4

 

1,4

Arbetsskador hos medarbetare i Castellum, antal skador per 200 000 timmar
(skadefrekvens, mindre skado är inkluderade)

 

1,9

 

 

1,7

Arbetsskador hos leverantörer till Castellum, antal
(skadefrekvens, mindre skador är inkluderade)

 

11

 

 

11

Dödsfall bland medarbetare i Castellum

 

 

 

Dödsfall hos leverantörer till Castellum

 

 

 

Löneskillnad mellan könen 2019

 

 

Kvinnors baslön*

 

Mäns baslön*

 

Kvinnors totala ersättning**

 

Mäns totala ersättning**

*

Nyckeltal är relaterade till medellön enligt marknadslönestatistik från Mercer, IPE.

**

Nyckeltal är relaterade till medellön av total ersättning enligt marknadslönestatistik från Mercer, IPE.

***

För ytterligare information om koncernledning och övriga anställdas löner, arvorden och förmåner se not 11. För löneskillnader mellan kön beräknat enligt EPRA Gender-Pay ratio se EPRA: Sociala indikatorer.

Koncernledning***

 

92%

 

94%

 

100%

 

98%

Övriga anställda***

 

100%

 

100%

 

101%

 

102%

Från Jobbsprångare till fast anställning

Salim Soltaninejad, utbildad arkitekt, påbörjade under hösten 2018 en fyra månaders praktik på Castellum inom ramen för Jobbsprånget. Syftet med Jobbsprånget är att få in fler nyanlända akademiker på arbetsmarknaden. Jobbsprångaren tilldelas en handledare och praktikuppgifterna kan variera beroende på Jobbsprångarens erfarenheter och kompetens. Efter avslutad praktik erbjöds Salim fast anställning i början av 2019 och jobbar idag som arkitekt på Castellums Stockholmskontor.

Salim Soltaninejad (Photo)

Salim Soltaninejad, arkitekt

Vad tar du med dig från tiden som Jobbsprångare erfarenhetsmässigt?

Det viktigaste som Jobbsprånget gav mig var utvecklingen av mina språkkunskaper i svenska. Jag har även lärt mig massor som jag har användning för i mitt yrke. Exempelvis lagstiftning som man behöver ta hänsyn till vid ny- och ombyggnation. Sammantaget har Jobbsprånget gett mig det självförtroende som behövs för att arbeta i en för mig ny miljö, på en ny arbetsplats i ett nytt land.

Vad gör du idag på Castellum?

Jag arbetar huvudsakligen med att anpassa och ta fram ritningar för lokaluthyrning. Jag arbetar även i projekt för ny- och ombyggnation och träffar ofta leverantörer som arkitekter eller byggentreprenörer.

Hur är det att jobba på Castellum?

För mig har mina kollegor varit det som gjort skillnaden. De ställer upp på mig och hjälper alltid till om det är något. Fika är en ny och utmärkande företeelse för mig. Rent allmänt kan man säga att här i Sverige umgås man mer med sina kollegor och är mer som kompisar än i Iran, där jag kommer ifrån.