Innovation

Innovationslabb

Castellum antog 2017 utmaningen att bli branschledande inom digitalisering 2020. Det var startskottet till bildandet av ett av fastighetsbranschens första innovationslabb för utveckling av digitala tjänster. Under 2019 har fokus varit att öka det interna innovationsarbetet samt fortsätta utveckla projekt från innovationslabbet till tjänster i Castellums erbjudande. Detta är ett viktigt led i Castellums strategi att öka servicenivån genom att utveckla tjänster som underlättar livet för kunder och de 250 000 människor som arbetar i våra fastigheter.

INSTABOX

Castellum lanserade e-handelsleveranstjänsten Instabox till sina första hyresgäster 2017 i syfte att underlätta vardagen för de människor som går till arbetet i någon av våra lokaler. Sedan dess har antalet kunder ökat kontinuerligt. Idag erbjuds tjänsten till hyresgäster i 43 av Castellums kontorsfastigheter i 16 av de 17 städer i Sverige där bolaget är etablerat. Instabox är ett exempel på en viktig del i framtidens servicekoncept där kunden erbjuds tjänster som matleverans, kemtvätt och paketutlämning direkt på arbetsplatsen.

Datadriven kunskap genom AI

Ett område som innovationslabbet arbetar med är Artificiell Intelligens (AI), d v s maskinintelligens. Under 2019 har ett omfattande arbete påbörjats för att utveckla framtidens självlärande byggnader med hjälp av AI, där byggnaden själv ska fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Syftet är att effektivisera driften, minska energianvändningen och skapa möjlighet för digitaliserat underhåll. Med hjälp av AI pågår även utveckling av tjänster som underlättar livspusslet för Castellums kunder och deras medarbetare.

Accessy – en digital plattform

Våren 2019 startade Castellum tillsammans med ett antal ledande fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna det gemensamma bolaget Accessy. Målet med satsningen är att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar.

Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Genom lösningen hanteras även tillgängligheten för olika tjänster som logistik, leveranser, larmtjänster, avfallshantering och annan service. Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten, eftersom man får bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när.

– Dagens lösningar för att få tillgång till fastigheter består av låsta system, vilket gör det svårhanterligt och hämmar utvecklingen. Den nya plattformen för digitala nycklar vi vill bygga kan enklast beskrivas som en motsvarighet till den mobila betalningstjänsten Swish. Digitala nycklar kommer att göra livet lättare för våra kunder och oss själva som fastighetsägare. Det ger även en bra förutsättning för att kunna skapa nya smarta mobila tjänster för våra kunder, säger Niclas Ingeström, CDO Castellum.

Ökat fokus på tjänster

Förutom arbetet med utveckling av tjänster som Accessy, Matilda (se nedan) och Instabox pågår även utveckling av en digital plattform för tjänsteerbjudandet. Den digitala plattformen ska möjliggöra bokning av arbetsplatser, mötesrum, erbjuda olika tjänster samt skapa nätverk och affärsmöjligheter genom kontakter med andra företag.

– Vi lägger stort fokus på att utveckla service och tjänster som underlättar vardagen för alla 250 000 som arbetar i Castellums fastigheter. I framtidens kontor ser vi Castellum som en tjänsteleverantör som kan erbjuda såväl IT-tjänster, inredning och servicetjänster som yta, säger Niclas Ingeström.

”Det är nödvändigt för oss att leva upp till våra befintliga och potentiella kunders förväntningar om vi ska lyckas vara långsiktigt framgångsrika.”

Henrik Saxborn, VD Castellum

Europeisk expertgrupp

Under året har Castellum blivit vald att ingå i en europeisk expertgrupp kring hållbarhet och innovation som ursprungligen bildades 2017 av fastighetsbolagen Alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates och NSI. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget att ta plats i detta forum. Syftet med gruppen är att skapa en gemensam kunskapsplattform för att dela erfarenheter och studier inom hållbarhet och innovation från respektive medlemsmarknad – Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Nederländerna och nu även Norden.

– Vi är väldigt stolta över att ingå i denna exklusiva grupp med erfarna branschkollegor från hela Europa. Jag tror vi alla har mycket att vinna på att samarbeta för att hitta nya innovativa lösningar som kan gagna respektive bolags verksamhet såväl som fastighetsbranschen i Europa i stort. Vi står alla inför samma utmaningar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, men också från en digital synvinkel med hänsyn till ny teknologi, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.

– Det är nödvändigt för oss att leva upp till våra befintliga och potentiella kunders förväntningar om vi ska lyckas vara långsiktigt framgångsrika. Därför är denna typ av samarbeten viktiga eftersom de hjälper oss att påskynda innovation och forskning med målsättning att utveckla morgondagens fastighetsbransch.

Castellum hjälper SCB effektivisera användningen av mötesrum med hjälp av AI

Kub (Icon)

Med hjälp av artificiell intelligens (Al) hjälper Castellum statistikmyndigheten SCB att se över hur man kan nyttja sina mötesrum mer effektivt. Målsättningen är att skapa en bättre arbetsmiljö för de 750 anställda vid verksamhetens kontor i Örebro.

SCB har behov av effektiva lösningar för olika typer av möten. God tillgång till välplanerade mötesrum blir särskilt viktigt för SCB då myndigheten beslutat att gå över från enskilda rum till öppen planlösning.

– Inför beslut om lokalerna i Örebro var det viktigt för SCB att få beslutsunderlag för att bättre kunna bedöma behovet – antal och storlek – av mötesrum i den nya lösningen. De vände sig därför till oss för hjälp med en beläggningsmätning, säger Björn Johansson, Key Account Manager på Castellum.

Genom att installera sensorer i SCB:s befintliga mötesrum mäter man närvaron och rörelsen i rummen kontinuerligt under två månader. Det ger värdefull data som analyseras för att se hur SCB:s personal nyttjar mötesrummen. Analysen kommer att ligga till grund för utformandet av det nya kontoret och dess mötesrum. Det kan exempelvis handla om hur många mötesrum SCB behöver, hur de ska vara utformade och vilken storlek de ska ha.

– Vi har verksamhet i Örebro och Stockholm och har därför stora behov av effektiva lösningar för resfria möten. Vi har också behov av flexibla lösningar för mer regelbundna möten av olika storlek, samt för olika utvecklingsprojekt. Resultatet från beläggningsmätningen kommer att vara ett värdefullt underlag för designen av lokalerna i Örebro, säger SCB:s biträdande generaldirektör Helen Stoye.

Projektet med AI och sensorer är en del av ett större koncept som bedrivs av Castellum och som går under samlingsnamnet Matilda. Syftet är att med hjälp av AI utveckla smarta fastigheter. I ett första steg handlar det om att sätta upp sensorer i lokalerna för att öka kunskapen om hur olika ytor används. Genom att göra detta kan Castellum konsultera kunderna kring hur deras lokaler bör anpassas för att vara så välfungerande och funktionella som möjligt. På lite längre sikt kan Matilda och AI även ligga till grund för ett flertal nya serviceerbjudanden.