Trender

Megatrender

Dessa är övergripande trender som påverkar såväl företag och organisationer som individer och samhällsfunktioner. Gemensamma framgångsfaktorer för att hantera dessa trender är löpande omvärldsbevakning, proaktivitet samt förmågan att identifiera affärsmöjligheter.

Globalisering (Icon)

Globalisering

Världens länder och ekonomier knyts närmare varandra genom den ökade rörligheten av människor, kapital, varor och tjänster.

Urbanisering (Icon)

Urbanisering

Just nu pågår en kraftig urbanisering och varje vecka beräknas en miljon människor flytta till en storstad. Ubaniseringen ställer stora krav på städers infra­struktur, utbildningsväsende, service, bostäder och arbetsplatser – så även i Norden.

Digitalisering (Icon)

Digitalisering

Den nya digitala tekniken förändrar människors bete­enden, företags affärsmodeller, kommunikation och tillgång till information. Artificiell intelligens (AI) har redan börjat förändra vårt sätt att leva och arbeta.

Delningsekonomi (Icon)

Delningsekonomi

Delningsekonomin grundar sig på att effektivt utnyttja befintlig kapacitet. Nya produkter och tjänster har på kort tid introducerats och digitaliseringen möjliggör en hög förändringstakt och stor spridning med hjälp av ny teknik.

Branschtrender

Dessa trender är sådana som Castellum bedömer har en väsentlig påverkan på branschen i sin helhet och bolaget i synnerhet.

Överkapacitet (Icons)

Överkapacitet

I samhället finns överkapacitet i olika former, som t ex lediga bilar och lokaler. Digitaliseringen skapar nya möjligheter att nyttja överkapaciteten på ett smart sätt genom nya plattformar, som exempelvis Airbnb. Inom fastighetsbranschen nyttjas kontorsytor till ca hälften under en arbetsdag. I takt med urbaniseringen samt att fler människor ställer högre krav på hållbarhet och cirkularitet sätts fokus på frågan om att nyttja resurser på ett effektivare sätt.

Castellum utvecklat en ny digital plattform i form av en app för United Spaces medlemmar. Målsättningen är att erbjuda de människor som arbetar i United Spaces lokaler eller coworkingmiljöer tjänster och service baserade på tydliga beteendemönster och behov.

Läs mer på sidan Coworking.

Ai och smarta byggnader/iot (Icons)

AI och Smarta byggnader/IoT

Digitaliseringen skapar möjlighet till ökad kunskap och insikt genom att mäta och samla in data. Exempelvis kan datainsamling och analys ge kunskap om hur en fastighet kan förvaltas energieffektivare eller om teknik i byggnaden behöver bytas ut. Insamlad data kan även ge kunskap om hur människor nyttjar lokaler och dra slutsatser om hur nyttjandet kan effektiviseras. Med hjälp av Artificiell intelligens (AI) kan data ge värdefulla insikter.

Castellum har tillsammans med ett antal ledande fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna bildat det gemensamma bolaget Accessy. Fokus för satsningen är att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar. Läs mer på sidan Innovation.

Förändrat köpbeteende, E-handelns framväxt (Icons)

Förändrat köpbeteende, e-handelns framväxt

Globalisering, urbanisering och digitalisering innebär att handeln förändras. E-handeln har växt kraftigt under de senaste åren och utvecklingen innebär ökat fokus på effektiva logistikkedjor som kan möta e-handelns krav på snabba leveranstider. Utvecklingen påverkar våra städer och skapar behov av citynära fastigheter och flexibla lager på strategiska platser.

Castellum är en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter och arbetar strategiskt med att utveckla fastighetsbeståndet i takt med förändrade krav på flexibilitet, automation mm.

Castellums förvärv av Säve Flygplats ger unika möjligheter att skapa en modern logistikhub och ett företagskluster för innovation och utveckling av hållbara transporter och mobilitet.

Läs mer på sidorna Hyresmarknad – logistik.

Nya aktörer (Icons)

Nya aktörer

Den snabba utvecklingen i omvärlden förändrar företags förutsättningar att driva sin verksamhet, men öppnar samtidigt möjligheter för nya aktörer. Inom fastighetssektorn finns idag flera företag som erbjuder nya typer av tjänster som utmanar traditionella affärsmodeller.

Instabox är en extern aktör som Castellum samarbetar med för att förenkla vardagspusslet för de som dagligen går till sitt arbete i en Castellumägd fastighet. Genom Instabox kan man enkelt och smidigt hämta ut e-handelsleveranser på sin arbetsplats, vilket frigör tid. Läs mer på sidan Innovation.

Ekologisk hållbarhet (Icons)

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt för kommande generationer. Ekologisk hållbar utveckling handlar om jordens ekosystem och om att över tid behålla dess önskade funktioner. För att naturen ska klara av mänsklighetens belastning får inte belastningen bli för stor. Blir naturresurserna överexploaterade uppfylls inte kraven för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Castellums agenda ”Den hållbara staden” sträcker sig till år 2030 och består av ambitiösa mål inom fyra områden, där ekologisk hållbarhet har en självklar plats. Exempel på dessa är hur man styr mot klimatneutrala byggnader, förnybar energi och cirkulär ekonomi. Under 2019 sjösatte Castellum solcellsprogrammet ”100 på sol”.

Läs mer på sidorna Castellums agenda för den hållbara staden och Castellum satsar 100 procent på solceller.

Coworking (Icons)

Coworking

Våra arbetssätt förändras i takt med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden, tekniken utvecklas och behoven av nätverk och samverkan ökar. Förändringarna påverkar våra arbetsplatser och ökar kraven på flexibilitet och nya tjänster. Coworking är ett svar på de förändrade behoven. Inom coworking tecknar företag medlemskap som ger möjlighet att nyttja arbetsplatser som inbjuder till möten, samarbeten och kunskapsutbyten samt ett tjänsteutbud.

Castellum förvärvade coworkingbolaget United Spaces i början av 2019. Under året har en ny coworkingenhet öppnat i direkt anslutning till Arlanda flygplats, Stockholm. United Spaces har även tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Geely avseende utveckling av en coworkingyta i Göteborg.

Läs mer på sidan Coworking.