Strategi

Välkommen till Castellums värld. Det är en föränderlig sådan, där vi liksom andra aktörer i vår bransch står inför en mängd utmaningar som inte minst är relaterade till snabba teknikförändringar som sker i vår omvärld. Alla beslut vi fattar utgår från vår långsiktiga strategi med fokus på att leverera på vårt övergripande tillväxtmål: att uppnå tio procent årlig tillväxt i förvaltningsresultat kronor per aktie.

Strategin beaktar omvärldsfaktorer som trender, makrofaktorer och marknadsläge. Genom att leverera på vår strategi skapar vi affärsnytta för våra kunder och aktieägarvärde till våra ägare. Detta långsiktiga arbete har skapat grunden till och förutsättningarna för att vi idag är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.

Castellums strategi

Castellums strategi beskrivs i bolagets strategiplan som är Castellums centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, strategier, prioriteringar och mål. Den löper över en treårsperiod, revideras årligen av koncernledningen för att slutligen antas av styrelsen.

Ytterst syftar strategiplanen till att optimera förutsättningarna för Castellum att leverera på bolagets övergripande tillväxtmål och skapa aktieägarvärde. Castellums strategi de närmaste åren, 2020–2022, fokuserar på att ytterligare stärka kundrelationer mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och utveckla fastighets- och projektportföljen. Strategin utgår från tre perspektiv: våra kunder, vårt erbjudande till dem och vår egen utveckling.

Vår utvecklingsvilja har tagit oss till positionen som en av de ledande inom hållbarhet. Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör i att bygga ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat.

De kunder vi valt att rikta oss till finns inom kontor, myndigheter och verk samt logistik. Idag tar vi hand om 632 fastigheter och 250 000 människor varje dag. Utifrån kundernas och deras anställdas behov ska vi fortsätta utveckla attraktiva, flexibla och lättillgängliga erbjudanden inom fyra områden: Service, Kontor, Samhällsfastigheter och Logistik.

Castellumandan

 • Personliga
 • Passionerade
 • Proaktiva
 • Pålitliga

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering, utveckling och förvaltning av kommersiella lokaler, samt erbjudande av servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Övergripande mål

10 %

Övergripande mål: 10% årlig tillväxt
i förvaltningsresultat i kr/aktie.

7 %

Måluppfyllelse 2019: 7% tillväxt
i förvaltningsresultat i kr/aktie.

Övergripande mål (Bar Graph)

Castellums värdeskapande strategi

Investering, utveckling och förvaltning av kommersiella lokaler, samt erbjudande av servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk – allt för att optimera förutsättningarna för att leverera på bolagets övergripande tillväxtmål och skapa aktieägarvärde.

Förvaltning

Genom kundnära förvaltning som bygger på affärsmässighet, hållbarhet och innovation bidrar vi till att våra kunder når sina affärsmål.

Projektutveckling

Castellum ska kontinuerligt investera i befintligt bestånd och utveckla nytt, vilket ger en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga. Därtill ska Castellum vara en aktiv aktör som bidrar till städers utveckling och tillväxt.

Transaktion

Vi utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet för att stärka Castellums position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Strategi – Kunder

Castellum ska erbjuda befintliga och potentiella kunder de ändamålsmässigt bästa lokalerna, mötesplatserna och tjänsterna. Castellum ska profilera sig som en innovativ aktör inom valda produkt- och kundsegment, genom att driva tydliga satsningar på projektutveckling, systemstöd, techutveckling och hållbarhet som stärker affären. Tjänster, plattformar och betalningssätt ska utvecklas för att möta kundernas behov och för att kunderna ska kunna ta del av dem på ett enkelt sätt. Castellum arbetar för långsiktiga och nära kundrelationer, lokal närvaro och en service som överträffar kundernas förväntningar.

Castellums kunder återfinns inom alla branscher i näringslivet samt inom offentliga myndigheter och verk. Bolaget ska ha en väldiversifierad kundstock med god riskspridning avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek och löptider.

Strategiskt verktyg

 • Hög nöjd kundindex (NKI)
 • 1:a till 3:e största fastighetsbolag i respektive stad

Utfall 2019

 • 77 i NKI i senaste mätningen (hösten 2019)
 • Castellum är det största, näst största eller det tredje största fastighetsbolaget i 15 av de 17 städer i Sverige där bolaget är etablerat.

Strategi – Fastighets- och projektportfölj

Castellum ska utveckla och förvalta en fastighetsportfölj som stödjer uppsatt mål om tillväxt i förvaltningsresultat och därmed skapa aktieägarvärde över tid. Castellums portföljförflyttning sker kontinuerligt mot högre kvalitet och densitet genom ny-, till- och ombyggnation, förvärv och försäljning på tillväxtmarknader i Norden. Portföljen ska utgöra ett fastighetsexponeringsalternativ för Castellums aktieägare. Omsättningen i portföljen ska vara aktiv med en nettoinvesteringsvolym på ca 5% per år.

Castellum ska vara en ledande aktör inom stadsutveckling och såväl kommunernas som hyresgästernas val när de söker en partner för utveckling av nya projekt.

Strategiskt verktyg

 • Minst 5% av fastighetsvärdet i nettoinvesteringar per år motsvarande 4,7 Mdkr

Utfall 2019

 • 1 974 Mkr i nettoinvesteringar varav 3 350 Mkr avsåg förvärv, 2 762 Mkr ny-, till- och ombyggnationer och 4 138 Mkr försäljningar

Strategi – Finansiering

Castellum ska ha låg finansiell risk, de valda riskmåtten är belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Castellums strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera koncernens finansiella risker, samtidigt som den ska verka för ett öppet och transparent klimat. Strategin ska återspeglas i finanspolicyn för att säkerställa riskhantering genom god kontroll.

Castellums finansiella strategi kan sammanfattas i fem hörnstenar; diversifiering, likviditet, styrka, transparens och flexibilitet.

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt skall ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet.

Strategiskt verktyg

 • Belåningsgrad – ej varaktigt över 50%
 • Räntetäckningsgrad – minst 200%
 • Utdelning – minst 50% av förvaltningsresultatet före skatt i utdelning

Utfall 2019

 • Belåningsgraden per 31 december 2019 uppgick till 43%
Belåningsgraden per 31 december (Bar Graph)
 • Räntetäckningsgraden 2019 uppgick till 502%
Räntetäckningsgraden 2019 (Bar Graph)
 • 6,50 kr per aktie i föreslagen utdelning för 2019, motsvarande en utdelningsandel om 56%
Föreslagen aktieutdelning per aktie 2019 (Bar Graph)

Strategi – Organisation och medarbetare

Castellum ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och motiverade medarbetare och ledare, som alla arbetar mot samma mål och därigenom uppfyller högt ställda förväntningar. Bolaget arbetar aktivt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare och ledare. Castellum bygger en målorienterad organisation där medarbetarna hela tiden utmanar sig själva och sina kollegor för att stärka såväl organisationen som individer. Organisationen strävar hela tiden efter att bli bättre, tydligare och öppnare vad gäller förväntningar och ser konstruktiv uppföljning som en naturlig del i ledarskap och medarbetarskap.

Strategiskt verktyg

 • Högt förtroendeindex NMI

Utfall 2019

 • 79% i förtroendeindex

Strategi – Hållbarhet

Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör i byggandet av ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet ska prägla hela verksamheten, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering.

Castellums hållbarhetsagenda ”Den hållbara staden” är indelad i fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. Fullständig redovisning av mål finns samlat på sidorna PlanetenFramtidssäkringVälbefinnande och Uppförande i hållbarhetsavsnittet.

Strategiskt verktyg

 • 15% energibesparing per kvm 2025 jmf med 2015
 • Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030
 • 50% av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025
 • Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025
 • 4% av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar

Utfall 2019

 • –8% (–1%) jmf med 2015 och –8% (+3%) i like-for-like portföljen 77% (81%) lägre koldioxidutsläpp i Scope 1 och 2 sedan 2007. 96% (95%) förnybar energi
 • 36% av fastighetsbeståndet i kvm är miljöcertifierat och certifiering pågår av ytterligare 2%. Castellum äger flest miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen
 • För måluppfyllelse avseende jämställdhet och internationell bakgrund, läs mer på sidan Välbefinnande
 • Totalt har 84 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2019. Av dessa var 22 st lärlingar motsvarande ca 5% av Castellums anställda, varav 7 stycken i projekt